Polityka

Ideologie

Inne strony warte obejrzenia: http://kancelaria-surma.pl

IdeologieZiemie inaczej nazywa się terra. Państwo to inaczej władza na tej ziem, która podejmuje decyzje dotyczące działania państwa. Państwo można jeszcze nazwać inaczej np. republiką, ziemią, polis. Aby państwo mogło zaistnieć to musi się składać z ludzi i terytorium. To ludzie tworzą państwo, bez nich nie było by niczego tylko pusta ziemia. Państwo jest korporacją osiadłego ludu, zamieszkującego dane terytorium, wyposażoną w bezpośrednią i suwerenna władzę. Suwerenna władza jest to władza niezależna, najwyższa. Suwerenność zewnętrzna jest niezależna od innych państw, posiada własną politykę zagraniczną. Natomiast suwerenność wewnętrzna charakteryzuje się niezależną polityką w państwie i możliwością prowadzenia stosunków. Grupy lobbystyczne to grupy nacisku. Ludzie stają się obywatelami danego państwa w chwili narodzin w tym kraju. Tego dotyczy również prawo ziemi. Prawo krwi mówi o tym, że jeśli urodzimy się z matki i ojca z danego państwa to mamy ich obywatelstwo. Państwo również zamieszkują cudzoziemcy. Jest to grupa ludzi – obywateli pochodząca z innych państw. Mniejszości narodowe to również grupy ludzi pochodzących z innych krajów. Ustrój państwa określony jest przez następujące elementy: wskazanie suwerena, czyli podmiotu, od którego wywodzi się wszelaka władza w państwie, drugim elementem jest wskazanie organów państwa i upoważnienie oraz ich obowiązków, ostatnim elementem jest określenie relacji pomiędzy organami państwa. Suweren jest to grupa ludzi, od których pochodzi władza. W demokracji jest to lud. Natomiast w monarchii jedna osoba rządzi państwem. W monarchii absolutnej jedna osoba ustala prawo, ale nie podlega temu prawu. Podział ustroju państwa można podzielić na charakter suwerena, strukturę terytorialną państwową oraz na reizm polityczny. Charakter suwerena dzieli się na monarchie (absolutne, konstytucyjne, parlamentarne); republiki (arystokratyczna, demokratyczna). Państwa dzielą się na unitarne, czyli jednolite pod względem terytorialnym oraz na złożone, czyli niejednolite pod względem terytorialnym. W reżimie politycznym można wyróżnić państwo demokratyczne, czyli władza ludu. Z kolei ono dzieli się na liberalne (stwarza warunki dogodne dla ludzi) oraz socjologiczno społeczne. Konfederacja jest wtedy, kiedy dwa państwa wspólnie działają w sprawie gospodarczej i politycznej.


Warto również przeczytać:

Prawa człowieka
Prawa człowieka mogą być naturalne i polityczne. Do naturalnych zliczamy życie, wolność, własność natomiast do politycznych zrzeszania się, głosowania, równości wobec pra...

Organy władzy ustawodawczej
Legislatywa jest to inaczej organ władzy ustawodawczej. Organ jest to osoba lub grupa osób (kolegialny), które działają w poczynaniach państwa. Państwo działa poprzez swo...

Rada ministrów
Prezes rady ministrów jakby mianuje radę ministrów. Najczęściej tworzy się koalicja SLD, UP, PSL. Te koalicje tworzą większość rządową. Prezes rady dobiera sobie ministró...

Organy władzy sądowniczej
Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W naszym kraju opinia publiczna kieruje się chęcią zemsty. Należy znaleźć winnego i go ukarać. Natomiast ...

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem oby...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: