Polityka

Zróżnicowanie etnicznie społeczeństwa

Inne strony warte obejrzenia: sznurek bawełniany 5mm

Zróżnicowanie etnicznie społeczeństwaW roku 1392 Jagiełło przekazał zwierzchnictwo nad państwem litewskim wielkiemu księciu Witoldowi, który poparł jego małżeństwo z Jadwigą. Układ ten stworzył dla szlachty małopolskiej perspektywę pokojowej stabilizacji granic wschodnich, nieustannie dotąd nękanych przez sąsiadów – Tatarów oraz plemiona wschodniej Rusi. Litwa rywalizująca od lat z Zakonem Krzyżackim, mogła dzięki unii – wspólnie z Polską – bardziej skutecznie stawiać opór ekspansji krzyżackiej. Stopniowemu procesowi integracji obu państw sprzyjał wydany w 1387 roku przywilej dla bojarów litewskich, którzy przeszli na katolicyzm. W 1401 roku na podstawie unii wileńsko-radomskiej Polska uznała Litwę za równe sobie państwo, w którego granice wchodziły nie tylko obszary rządzone bezpośrednio przez Witolda, ale także dawne litewskie lenna litewskie. Ich książęta składali dotychczas hołd bezpośrednio Jagielle i Koronie Polskiej, odtąd podlegali Witoldowi. W rezultacie dokonanych przez Litwę podbojów wystąpiły dysproporcje między rdzennym terytorium litewskim i żmudzkim a rozległym obszarem całego Wielkiego Księstwa, między liczba ludności litewskiej a ruskiej, między bogactwem kultury ruskiej a słabo jeszcze rozwiniętej litewskiej. Wpływy wschodnie – zwłaszcza ruskie – przenikały także do kultury polskiej. Przykładem symbiozy zachodniej architektury ze wschodnimi freskami może być kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie. Podobne wpływy dostrzec można także w kaplicy Jagiellonów na Wawelu oraz w katedrze w Sandomierzu. Ludność ruska, związana z chrześcijańskim obrządkiem wschodnim, przeważała pod względem cywilizacyjnym nad Litwinami, którzy dopiero po upływie wielu lat od czasu chrystianizacji swojego kraju wchodzili w krąg katolicyzmu. W Wielkim Księstwie Litewskim przyjmowano, za pośrednictwem Polaków, dorobek kultury zachodnioeuropejskiej. Przez długi jednak okres w kancelarii byli zatrudnieni ruscy skrybowie, którzy ręcznie sporządzali dokumenty w języku ruskim. Podobnie postępowano z tekstami wyroków osób świeckich z duchownymi oraz z korespondencją litewskiej kancelarii książęcej z adresatami zamieszkującymi ziemie ruskie. Na Litwie wprowadzono administracje opartą na wzorach polskich. Przyznane ukraińskiej ludności przywileje ekonomiczne i prawne objęły początkowo tylko katolików, wyznawców wiary w obrządku wschodnim nazywano „schizmatykami”. Spory dotyczyły też „powtórnego chrztu” jako warunku przyjęcia „schizmatyka” do Kościoła katolickiego, aczkolwiek sami papieże uznawali zasadę, że chrzest w obrządku wschodnim jest ważny i nie wymaga powtarzania. Pogląd taki podzielał również król Władysław Jagiełło. W praktyce decydowało o tym większość hierarchów Kościoła katolickiego, którzy i tak domagali się powtórnego chrztu „schizmatyków”. Stanowisko takie utrudniało porozumienie w sprawach wyznaniowych, ale również polityczno-społecznych.


Warto również przeczytać:

Polityka wojenna
Polityka w czasie pokoju pełni funkcję gospodarczą. Politycy decydują o losach naszego kraju i robią wszystko by w kraju żyło się dobrze. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ...

Polityka divide et impera
Mazepa podobnie jak Chmielnicki, dowodził dzielnym wojskiem, ale brakowało mu sprawnej kadry administracyjnej. Nie udało mu się zbudować fundamentów państwowości ukraińsk...

Ideologia anarchia
Anarchia jest ideologia, która mówi o tym, że polityka sprawia same zło na ziemi. Jednak często jest źle odbierana i ludzie myślą, że tylko chce, aby na świecie nie istni...

Tragedia w Smoleńsku
W ostatnim czasie wydarzyła się wielka tragedia dla naszego kraju. Tragedia, jakiej świat jeszcze nie widział. Samolot rządowy lecący z najważniejszymi osobami w państwie...

Ustrój polityczny Rosji
Rosja jest państwem demokratycznym, w którym silną rolę odgrywa prezydent w ustroju. Z kolei władza ustawodawcza jest sprawowana przez parlament bikameralny, a wykonawcza...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: