Polityka

Zmiany ustrojowe

Inne strony warte obejrzenia:

Zmiany ustrojoweZwiastunem przełomu w stosunkach polsko-ukraińskich, które doprowadziły do tragicznego konfliktu w latach 1648–1657, stała się zebrana w Czehryniu Rada Kozacka. Ogłosiła ona następcą Chmielnickiego jego syna Jerzego, a do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności urząd hetmana powierzyła Iwanowi Wyhowskiemu. Podczas zwołanej w Hadziaczu 16 września 1658 roku Rady Generalnej nowy hetman zwrócił się do zaproszonych polskich komisarzy z prośbą o pojednanie. Jako rzecznik polsko-ukraińskiej ugody wystąpił przed Radą kasztelan Stanisław Bieniecki. Delegaci kozaccy zgłosili wiele propozycji do wcześniej przygotowanego projektu umowy. Dotyczyły one nie tylko rozszerzenia terytorium przyszłego księstwa ruskiego na województwa: wołyńskie, podolskie, ruskie i bełskie, ale również zniesienia unii wyznaniowej i zwroty dóbr cerkiewnych. Wyhowski obiecał Kozakom, że po zatwierdzeniu umowy otrzymają szlachectwo. Podpisany przez hetmana i polskich komisarzy akt ugody odczytano publicznie. Umowa hadziacka składała się z czterech aktów: właściwego tekstu ugody, pisemnej przysięgi Wyhowskiego, przysięgi starszyzny oraz dodatkowej deklaracji hetmańskiej. Dokument główny, który później Sejm nazwał Komisją hadziacką, wprowadzał zmiany ustrojowe. Kozacy odrzucili wszelkie obce protekcje i powrócili na łono Rzeczypospolitej jako wolni do wolnych, równi do równych i zacni do zacnych. Rzeczpospolita przekształciła się w państwo trialistyczne jako Rzeczpospolita narodu polskiego, litewskiego i ruskiego, w której wszyscy obywatele mają żyć przy pokoju i wolności jako jedno ciało jednej nierozdzielnej Rzeczypospolitej, nie czyniąc między sobą różnic z wiary. Ustalono, że szlachta ruska będzie nadal wybierała swych posłów na wspólne sejmy i zjazdy Rzeczypospolitej. Pierwszym senatorem Wielkiego Księstwa Ruskiego miał zostać hetman wojsk ruskich, będący jednocześnie wojewodą kijowskim. Był on dowódcą wojsk ruskich i podlegał jedynie królowi polskiemu. Po śmierci hetmana poszczególne stany Wielkiego Księstwa Ruskiego miały wybrać czterech kandydatów, z których król jednego nominowałby na stanowisko hetmana. Do hetmana miała należeć wszelka jurysdykcja kijowska, mianowanie podwojewódzkiego i innych urzędników. Senatorowie świeccy księstwa (to jest wojewodowie i kasztelanowie) mieli być wybierani spośród prawosławnych. Księstwo, stanowiąc samodzielną jednostkę administracyjną, miało, podobnie jak Litwa, otrzymać urzędy centralne: marszałków, kanclerzy i podskarbich z godnością senatorską.


Warto również przeczytać:

Członkowie ONZ
Zasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku....

Doprowadzone do rozpaczy chłopstwo
W okresie od maja 1863 do maja 1867 roku za udział w powstaniu na Ukrainie skazano łącznie około 3100 osób. W latach 1863–1873 skonfiskowano 144 majątki, najwięcej ...

Unia Pracy i Nowa Lewica
Unia Pracy – w skrócie UP – jest partią polityczną w polskim parlamencie. Ma ona charakter socjaldemokratyczny. Została ona powołana do działania w czerwcu 19...

Gospodarka wg prawicy
Historycznie, prawica opowiada się za zachowaniem bogactwa i władzy arystokratów i szlachty. Reakcyjna prawicowa polityka polega na tworzeniu i promocji społecznej hierar...

Bierne prawo wyborcze
Bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który osiągnie określony wiek. Jest to w rzeczywistości prawo do bycia wybieranym i do kandydowania. Jeśli chodzi o Polskę, ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: