Polityka

Zmiany ugody w Hadziaczu

Inne strony warte obejrzenia: stronie

Zmiany ugody w HadziaczuNajwyższym organem władzy ustawodawczej na terenie Wielkiego Księstwa Ruskiego miało być Zgromadzenie Narodowe. Władzę wykonawczą dożywotnio miał sprawować wybierany i zatwierdzany przez króla hetman. Wielki Księstwo Ruskie miało posiadać własny skarb. Pod rozkazami hetmana znajdowałoby się trzydziestotysięczne wojsko zaporoskie, któremu zatwierdzono wszystkie prawa i wolności. Zakładano w ten sposób, że Wielkie Księstwo Ruskie, związane z Koroną i Litwą osoba panującego i wspólną władzą ustawodawczą, nie będzie prowadziło własnej polityki zagranicznej. Hetman ruski nie mógł przyjmować żadnych obcych poselstw, a gdyby się takie zjawiały, miał je odsyłać do króla polskiego. Nie miał też prawa prowadzenia korespondencji z obcymi państwami. Po zawarciu ugody hadziackiej Kozacy mieli zerwać kontakty z innymi państwami, przyrzekając wyłączną wierność oraz posłuszeństwo królowi i Rzeczypospolitej. Delegacja Rady Kozackiej wniosła do króla i Sejmu nową petycję, w której były zawarte nowe punkty dotyczące: powiększenia Wielkiego Księstwa Ruskiego o województwa wołyńskie, podolskie i ruskie; ustanowienia stałej liczby wojska kozackiego na 60 tysięcy ludzi; przyznania posłowi ruskiemu stanowiska marszałka na co trzecim Sejmie; zapewnienia sukcesji buławy wielkiej ruskiemu hetmanowi polnemu; obsadzenia wszystkich urzędów ruskich przez prawosławnych; wyznaczenia komisji sejmowej, która by wszystkie wyliczone cerkwie i monastery przejęła z rąk unitów i oddała je prawosławnym; zachowania przez starszyznę kozacką majątkó, a także przyznania dóbr przede wszystkim rodzinom Wyhowskich, Chmielnickich, Niemiryczów i innym. Wysunięcie tych postulatów wywołało konsternację w Sejmie, tym bardziej,że już wcześniej treść zawartej ugody budziła poważne zastrzeżenia w Senacie, i to nawet ze strony dygnitarzy popierających w zasadzie zawarcie ugody z Kozaczyzną. Według przeredagowanego i ratyfikowanego przez Sejm w maju 1659 roku tekstu umowy zmniejszono liczebność wojska o połowę, to znaczy do 30 tysięcy. Poprzednio wszystkie godności senatorskie w księstwie miały zostać przyznane prawosławnym, natomiast nowy tekst ugody utrzymał to postanowienie w mocy tylko odnośnie do województwa kijowskiego. Sejm w Warszawie ograniczył także inne postanowienia gody hadziackiej. Dotyczyło to w szczególności procedur zatwierdzania przez króla kandydata na hetmana, któremu zabroniono także utrzymywania kontaktów z dyplomatami innych państw. Największa jednak zmiana zaszła w uzgodnieniach odnoszących się do kwestii wyznaniowej, utrzymano w mocy wszelkie przywileje „religii greckiej-starożytnej”, którą nazwano oficjalnie prawosławną.


Warto również przeczytać:

Przenikania się kultur wschodu i zachodu
Dzięki swobodzie wyznaniowej wśród zamieszkujących Ruś grup etnicznych i wyznaniowych nasilił się proces wzajemnego przenikania się kultury łacińskiej i bizantyjskiej, pr...

Konstytucja Polski
W instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jes...

Kazimierz Marcinkiewicz i Wałęsa
Urodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończył studia podypl...

Polska polityka wschodnia
Polska walczy o to, aby mieć dobre stosunki z państwami Europy Wschodniej, do których należą Rosja, Białoruś i Ukraina. Niestety nie zawsze się to udaje. Z biegiem czasu ...

Nelson Mandela
Polityk, który przez całe życie walczył o prawa człowieka. Pomimo tego, że 27 lat spędził w więzieniu przez cały czas pełnił funkcję przewodniczącego ANC( partia centrole...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: