Polityka

Ziemia włodzimierska

Inne strony warte obejrzenia: obrońca Katowice

Ziemia włodzimierskaW 1355 roku Polacy zdobyli Włodzimierz, a siedem lat później Litwini opanowali Kijów. W roku 1366 Polska zawarła z Litwą pokój kończący walki o Ruś. Polska podporządkowała sobie ziemie chełmską i bełską, zajęła Włodzimierz, a pozostałe tereny przyłączono do państwa polskiego. Zaangażowanie się Polski w spór o ziemie ruską miało zły wpływ na politykę wobec Krzyżaków, a także na sprawy przynależności Śląska. Polskie zdobycze na Wołyniu nadal były zagrożone przez Litwę. O przyszłości tych terenów miała rozstrzygnąć wojna. Król Kazimierz tytułował się: „pan ziemi ruskiej”. Przygotowania do nowej wyprawy przerwała śmierć monarchy. Po zgonie Kazimierza Wielkiego w 1370 roku Litwini zajęli ponownie ziemię włodzimierską. Dwa lata później Ludwik Węgierski powierzył władzę na Rusi starostom węgierskim, natomiast Ruś Halicką oddał księciu opolskiemu Władysławowi. Od tego czasu zaczęła tam napływać ludność ze Śląska i Niemiec. W ten sposób polityka Ludwika Węgierskiego doprowadziła do odłączenia Rusi od Polski. Po śmierci Kazimierza Wielkiego jego następca zabiegał w Rzymie o utworzenie na wschodzie nowej metropolii i siedmiu katolickich biskupstw. W rezultacie tych starań papież Grzegorz XI 3 lutego 1375 roku utworzył w Haliczu metropolię, która później, bo w roku 1414 została przeniesiona do Lwowa. Podległe jej biskupstwa utworzono w Przemyślu, Chełmie i Włodzimierzu Wołyńskim. 11 lipca 1515 papież Leon X zaakceptował organizację prowincji kościelnej we Lwowie. Uprzywilejowana pozycja Kościoła rzymskokatolickiego osłabiła wpływy duchowieństwa prawosławnego na Rusi Halicko-Włodzimierskiej, aczkolwiek król zajmował tolerancyjne stanowisko wobec Cerkwi. Nowy król Ludwik Andegaweński przekazał władzę wykonawczą na Rusi Halickiej węgierskim starostom, celem oderwania tych ziem od Polski. Dążenie polskiej szlachty do odzyskania opanowanej przez Węgrów Rusi było podstawowym powodem zerwania po śmierci Ludwika Węgierskiego unii personalnej. W 1385 roku Jagiełło, syn Olgierda, zawarł w Krewnie układ z Polską. W zamian za małżeństwo z Jadwigą i tytuł polskiego króla zobowiązał się do przyjęcia chrztu w obrządku łacińskim oraz do połączenia Litwy i zajętych przez Litwinów ziem ruskich z Polską. Obiecał też przywiezienie do Polski litewskiego skarbu oraz zapłacenie Habsburgom 200 tysięcy florenów odszkodowania za zerwanie zaręczyn Jadwigi z austriackim księciem Wilhelmem. Wszystkie te informacje były zawarte w dokumencie pod nazwą „akt unii krewskiej”, wystawionym przez Jagiełłę 14 sierpnia 1385 roku.


Warto również przeczytać:

System rzšdów parlamentarnych
System rzšdów parlamentarnych jest systemem, który w charakteryzuje się tym, że władza ustawodawcza (parlament), ma o wiele więcej kompetencji nad władzš wykonawczš (prez...

System rządów parlamentarno-prezydenckich
System ten charakteryzuje się przeplataniem kompetencji dla władzy ustawodawczej i wykonawczej z systemów rządów parlamentarnych i prezydenckich. Często jest ten system n...

Jak nie powinien zachowywać się polityk
Każdy z nas słyszy na co dzień – czy to w pracy czy też w radiu jadąc tramwajem lub samochodem, o tym jaka afera w tle ze znanym politykiem wyszła na jaw. W dzisiej...

Przeobrażenia demokratyczne Austrii
Podsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych ...

Państwa unitarne
Państwa unitarne charakteryzują się jednolitą władzą, co sprawia, że podobna władza i prawa obowiązują na terenie całego kraju. Jest to państwo, które podlega jednemu sys...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: