Polityka

Wzrost świadomości narodowej Ukraińców

Inne strony warte obejrzenia: zbiornik na szambo warszawa

Wzrost świadomości narodowej UkraińcówBardzo ważną rolę odegrali bazylianie, którzy rozwinęli działalność duszpasterską. Prowadzili własne szkoły teologiczne oraz seminaria diecezjalne. Uczelnie te włączono do systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej jako szkoły podwydziałowe. Dla większości Ukraińców droga do samodzielnego ruchu narodowego prowadziła jednak poprzez rywalizację z polskimi wpływami w Galicji. Odnosiło się to w szczególności do podkreślania różnic między obrządkami łacińskim i greckokatolickim, co nierzadko przejawiało się w konfliktach o stanowiska. Osoby będące w ukraińskim ruchu narodowym dostrzegały szansę rozszerzenia oddziaływania nawet na zacofanej jeszcze wsi. Droga do wschodniogalicyjskiego chłopstwa prowadziła jednak poprzez utrzymywanie więzi z greckokatolickim duchowieństwem. Skłaniało to wielu uświadomionych narodowo Ukraińców do ugody z klerem. Częstym zjawiskiem stał się wzrost świadomości narodowej Ukraińców obrządku łacińskiego, o czym świadczyło między innymi sprawowanie kierowniczych funkcji w zarządach organizacji ukraińskich. Duchowieństwo na prowincji – zwłaszcza proboszczów – władze chciały traktować jako funkcjonariuszy państwowych, dbających o moralny poziom parafian i ich pozytywne stanowisko do administracji terenowej, zwłaszcza poprzez zaszczepianie w nich kultu cesarza i podległych mu namiestników. Klęski poniesionych przez Austrię w wojnach przeciwko Francji na początku XIX wieku wywarły znaczny wpływ na kształtowanie polityki dworu Habsburgów. Poprawa trudnego położenia Wiednia nastąpiła po zawarciu związku małżeńskiego Napoleona Bonapartego z córką Franciszka II - arcyksiężniczką Marią Ludwiką. W1812 roku Austria wystąpiła jako sprzymierzeniec cesarza Francuzów w walce przeciwko Rosji. Po jego odwrocie z Moskwy w styczniu 1813 roku doszło do zawieszenia broni między wojskami austriackimi a rosyjskimi. Wiedeń dążył do kompromisowego zakończenia konfliktu z carem, starając się nie dopuścić do zdominowania Europy przez zwycięską Rosję, a w szczególności do rozciągnięcia jej panowania na Galicję Wschodnią. Wojska austriackie wystąpiły przeciwko Napoleonowi w bitwie narodów pod Lipskiem (październik 1813 roku), a po odniesionym tam zwycięstwie wkroczyły w 1814 roku do Paryża, gdzie przywrócono panowanie dynastii Burbonów. Uchwalony przez kongres wiedeński podział stref wpływów w Europie w celu przeciwstawienia się ruchom narodowowyzwoleńczym został wystawiony na poważną próbę po wybuchu w 1830 roku rewolucji lipcowej we Francji i rewolucji sierpniowej w Belgii. Car Mikołaj I zamierzał interweniować w celu przywrócenia tam status quo ante. Plany cara zatrzymał wybuch powstania w Królestwie Polskim.


Warto również przeczytać:

Polityka nowego króla
17 listopada 1648 roku było dwóch kandydatów do tronu polskiego. Byli to bracia zmarłego Władysława IV: Karol Ferdynand, popierany przez Jeremiego Wiśniowieckiego, i Jan ...

Republika
Republika jest obecnie jednym z najczęstszych form państwa, które można spotkać. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje ona jeden z najlepszych modeli państw, jaki może ist...

Zawód Polityk
Obserwując polską scenę polityczna, trudno jednoznacznie stwierdzić, że polityk to zawód. Jest tak ponieważ, wielu tak zwanych polityków zanim wzięli się za uprawianie te...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Ideologie
1 Zmiany jakie zachodzą w danym dziesięciolecie w pewnych miejscach są tak widoczne, że konieczna jest zmiana ideologiczna danego państwa. Na szczęście, dziś większość sp...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: