Polityka

Wpływ polityki na literaturę

Inne strony warte obejrzenia: www.spokojnysen.net

Wpływ polityki na literaturęWśród tekstów przeciwników unii brzeskiej należy wymienić List do biskupów, którzy wyrzekli się wiary prawosławnej Iwana Wiszenskiego opublikowany w roku 1598. Na uwagę zasługują także inne prace tego autora: List do księcia Wasyla (Konstantego Wasyla Ostrogskiego), Porada, Zaczepka mądrego łacinnika z głupim Rusinem oraz List do Bractwa Lwowskiego. Do tego grona polemistów należał także Stepan Zizanij – autor wydanej w 1596 roku w Wilnie książki Kazania świętego Cyryla, patriarchy jerozolimskiego, o Antychryście i jego przymiotach. Zyzanij był przez pewien okres rektorem Szkoły Brackiej we Lwowie, a następnie przeprowadził się do Wilna. Z tezami jego książki polemizował między innymi Szczęsny Żebrowski (Plewy Stefanka Zyzaniej heretyka z cerkwie ruskiej wyklętego). W polemice ze zwolennikami unii szczególną rolę odegrała książka Apokrisis albo odpowiedź na książki o soborze dane rychle przez Krzysztofa Filareta w imieniu wiernych starożytnej religii greckiej. W roku 1597 książka ta ukazała się w języku polskim w Wilnie, po roku zaś w języku ukraińskim w Ostrogu. W wydanej w Krakowie w roku 1642 książce Epanorthosis albo perspektywa i objaśnienie błędów, herezji i zabobonów w grekoruskiej Cerkwi Kasjan Sakowicz, absolwent i rektor Akademii Krakowskiej oraz Zamojskiej, a później także rektor Szkoły Brackiej w Kijowie, polemizował zarówno z prawosławnymi, jak również i z unitami. Część ówczesnych utworów napisano także po polsku. Powstał również nowy gatunek literacki, tak zwane przedmowy do tekstów liturgicznych. W latach 1580–1581 we Lwowie ukazało się na przykład Posłowie do Dziejów Apostolskich. W pierwszej połowie XVII wieku powstały kroniki ukraińskie: Latopis chmielnicki (z lat 1636–1650), Latopis lwowski (z lat 1498–1649), i Latopis ostrogski (z lat 1500–1636), w których często w formie pamiętnikarskich notatek opisano różne wydarzenia na Ukrainie. Spośród literatury panegirycznej i okolicznościowej warto wyróżnić: Wirsz na żałosnyj pohreb zacnoho Rycera Petra Kanaszewicza Sahajdaczynoho... autorstwa Kasjana Sakowicza, wydrukowano go w Kijowie w 1622 roku. Kilka panegiryków z lat trzydziestych XVII wieku poświęcono metropolicie Piotrowi Mohyle.


Warto również przeczytać:

Wzmocniona współpraca
Wzmocniona współpraca jest nazwą mechanizmu, który ma pomóc grupie składającej się co najmniej z dziesięciu państw należących do Unii Europejskiej, aby pogłębiły integrac...

Problemy cywilizacyjno- kulturowe
Problemy cywilizacyjne i kulturowe to zupełnie odmienna sfera życia. Zazwyczaj problemy tej natury są lekceważony i spychane na boczny tor, gdyż uważa się, że problemy po...

Zmiany ugody w Hadziaczu
Najwyższym organem władzy ustawodawczej na terenie Wielkiego Księstwa Ruskiego miało być Zgromadzenie Narodowe. Władzę wykonawczą dożywotnio miał sprawować wybierany i za...

Różne podejścia do pojęcia lewicy
Zakres polityki lewicowej w rządzie określa skrzydło sięgające od centrum do strony lewej, natomiast pojęcie centrolewicy opisuje położenie w pobliżu głównego nurtu polit...

Organizacje polityczne
Organizacje polityczne istnieją na całym świecie. Można do nich zaliczyć najmniejszą z możliwych istniejących organizacji, jaką jest partia polityczna, skupiająca polityk...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: