Polityka

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców

Inne strony warte obejrzenia:

Wpływ na świadomość narodową UkraińcówW dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego buntu przeciwko panowaniu Polski na Kresach Wschodnich. Równolegle z tym rozwijał się wątek drugi, w którym poeta z sentymentem wspominał królów Stefana Batorego, Jana Sobieskiego, a nawet Stanisława Augusta, w których widział własnych panów, władców i obrońców kozaczyzny. Przeciwstawił im postacie możnowładców, dostrzegając w nich uosobienie przemocy. W takim właśnie kontekście przedstawił poeta wystąpienia hajdamaków. W ujęciu Szewczenki byli oni obrońcami wiary prawosławnej i mścicielami, którzy kontynuowali tradycję kozackiego buntu z XVII stulecia. Sięgając do hetmańskiej przeszłości, Taras Szewczenko krytykował Bohdana Chmielnickiego, który zawierając ugodę perejasławską z Rosją, zaprzedał Ukrainę. Niechęć do Rosji staje się bardziej wyrazista - nawet w porównaniu z pretensjami kierowanymi do dawnej magnackiej i szlacheckiej Polski. Szewczenko ukazuje bezwzględność i obłudę rządów carskich, stosujących przemoc wobec uciemiężonych. Z tego właśnie powodu poeta wypowiada myśl o wspólnocie losów Polaków i Ukraińców żyjących w ucisku narodowym. W wierszu Lachom, czyli Polakom, Taras Szewczenko pisał nie tylko o konieczności wspólnej egzystencji, ale także o współpracy polsko-ukraińskiej. W polskich środowiskach problemy dziejów i kultury Ukrainy największe zainteresowanie budziły w okresie romantyzmu. Doniosłą rolę w upowszechnianiu tej wiedzy odegrali przede wszystkim pisarze: Seweryn Goszczyński, Bohdan Zaleski, Zegota Pauli, August Bielowski, Michał Grabowski, Antoni Malczewski i Michał Czajkowski. Należeli do tak zwanej szkoły ukraińskiej. Obraz ukraińskiego sacrum przedstawił Juliusz Słowacki w Beniowskim i w Śnie srebrnym Salomei. Wizja Ukrainy występowała w twórczości Adama Mickiewicza, który wywarł wpływ na ukraińskich poetów okresu romantyzmu: Petra Hulaka-Artemowskiego, Mykołę Kostomarowa, a przede wszystkim - Tarasa Szewczenkę. Opublikowany w 1841 roku poemat Szewczenki Hajdamaki treścią przypominał Zamek kaniowski. W przedmowie do Hajdamaków przeczytać można znamienne słowa: „Serce boli, lecz opowiadać trzeba: niechaj bratają się znowu ze swoimi wrogami, niechaj żytem, pszenicą, jak złotem, pokryta – nie pocięta miedzami, na wieki pozostanie od morza do morza ziemia słowiańska!" Jako słowianofil poeta myślał o słowiańskich Stanach Zjednoczonych – naturalnie – bez dominacji Moskwy.


Warto również przeczytać:

Stosunki międzynarodowe
Od kiedy ludzie zaczęli jednoczyć się, gromadzić, budować organizmy polityczno-społeczne od tego momentu możemy mówić o stosunkach międzynarodowych. Ludzie z jednego naro...

Modele partii politycznych
Partie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na ...

Inkluzja polityczna
Inkluzja polityczna to działanie, która dąży do objęcia niektórych grup społecznych systemem, który będzie gwarantował prawa, dzięki którym będą mogli czynnie oraz realni...

Plusy i minusy polityki
Polityka, mimo że kojarzy się większości ludziom za coś negatywnego, pozwala jednak zobaczyć swoje plusy, które często są widoczne w naszym życiu. Jednym z najważniejszyc...

Demokracja
Demokracja, czyli rządy ludów. Obecnie określany jako najlepszy z możliwych sposobów rządzenia w państwie. Jest to sposób, w którym ludzie, czyli obywatele wybierają swoi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: