Polityka

W obronie Cerkwi prawosławnej

Inne strony warte obejrzenia:

W obronie Cerkwi prawosławnejDelegacja kozacka, która w roku 1623 przybyła na Sejm konwokacyjny, prosiła o przyznanie Kozakom prawa do udziału w elekcji polskiego króla. Wysunięcie tego postulatu wskazywało na dążenie starszyzny do związania się Kozaków z interesami Rzeczypospolitej. Przyznanie im prawa udziału w elekcji miało być wstępem do zrównania ich ze szlachtą. Okazało się jednak, że ani Sejm, ani Senat nie przychylił się do postulatu delegowanych Kozaków. Odmowa skłoniła ich do zrezygnowania z podejmowania nowych prób związania się z Rzecząpospolitą. Elekcja Władysława IV odbywała się w okresie rosnącego oporu Kozaków. Nowy władca zobowiązał się do wznowienia działalności prawosławnej metropolii kijowskiej i innych biskupstw. Gwarantował prawosławnym i unitom swobodę wyznawania religii. Przyznawane wcześniej dyzunitom prawa miał zatwierdzić zwołany w 1635 roku Sejm. Posłowie postanowili sprawę odroczyć a Kozakom król osobiście przyrzekł zaspokojenie ich postulatów wyznaniowych już podczas najbliższego Sejmu. W rozesłanej po sejmikach instrukcji Władysław IV wskazywał na niebezpieczeństwo wojny z Moskwą. Król pisał o praktykach państw ościennych, które próbują przeciągnąć na swoją stronę Zaporoże. Wspominał też o poselstwie wysłanym na Zaporoże przez szwedzkiego króla Gustawa Adolfa. Prymas Wężyk w liście do sejmiku wielkopolskiego radził, aby główny ciężar przyszłej wojny z Moskwą przerzucić przede wszystkim na Litwę i Kozaków. W instrukcji, przywiezionej na Sejm przez posłów wojska zaporoskiego, najbardziej podkreślano postulaty odnoszące się do spraw wyznaniowych. Kozacy wystąpili w obronie Cerkwi prawosławnej w Koronie i na Litwie, prosząc, aby król rozwiał ich obawy. Król w liście do wojska zaporoskiego odpowiedział, iż nic nie wie o prześladowaniach religijnych w Polsce i zwrócił także uwagę na to, że Kozacy nie powinni wtrącać się do spraw wewnętrznych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jesienią 1635 roku po zburzeniu przez Zaporożców twierdzy w Kudaku, wysłano na Ukrainę wojsko. Dla większości Kozaków było to sygnałem, że Lachy dążą do zniszczenia wiary prawosławnej, zburzą więc świątynie, tych zaś Kozaków i mieszczan, którzy przeżyją ich pochód, siłą zmuszą do przyjęcia obrządku rzymskokatolickiego. Zdecydowane działania polskich komisarzy królewskich w zasadzie sprowadziły się do ograniczenia rejestru i do podporządkowania wszystkich Kozaków rejestrowych posiadaczom majątków. Działalność komisarzy jeszcze bardziej przyczyniła się do wzrostu niezadowolenia, choć oni sami nie naruszyli religijnego statusu quo na wschodniej Ukrainie.


Warto również przeczytać:

Kampania wyborcza
Kampania wyborcza, to okres w którym kandydaci na dane stanowisko w rządzie politycznym pokazują swój program polityczny. Bardzo często podczas kampanii wyborczej wykorzy...

John Quincy Adams
John Quincy Adams był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on jedenastego lipca 1767 roku w Braintree, w stanie Massachusetts. Zmarł natomiast dwudzieste...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Marsz na Warszawę
Wycofujący się z Zadnieprza Jeremi Wiśniowiecki, któremu towarzyszył ze swoimi oddziałami wojewoda kijowski Tyszkiewicz, otrzymał posiłki od oboźnego litewskiego Osińskie...

Polityka wpływa na nasze życie
Wielki wpływ polityki na nasze życie można zaobserwować na każdym kroku. Samo przyjmowanie do siebie ideologii, któreś z partii sprawia, że wpływa to na nasz sposób myśle...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: