Polityka

Ustrój polityczny w Chorwacji

Inne strony warte obejrzenia: polubowne rozstrzyganie sporów mieszalnik

Ustrój polityczny w ChorwacjiChorwacja to demokracja parlamentarna. Prezydent w tym państwie jest wybierany w wyborach powszechnych. W Chorwacji panuje obecnie konstytucja, która została ogłoszona 22 grudnia 1990 roku, mimo, że swoją niepodległość i niezależność od Jugosławii ogłosili dopiero rok później, czyli 25 czerwca 1991 roku. W państwie tym obecny jest jednoizbowy parlament, nazywany unikameralnym. Parlament ten nazywany jest Zgromadzeniem Chorwackim. W jego rękach leży władza ustawodawcza oraz to parlament reprezentuje społeczeństwo. W skład tego Zgromadzenia wchodzi od 100 do 160 członków, jednak nie można powiedzieć, iż jest to liczba stała. Członkowie chorwackiego parlamentu są wybierani na drodze powszechnych, tajnych i równych wyborów na czteroletnią kadencję. Tylko w przypadku wojny kadencja członków parlamentu może zostać wydłużony. Czynne oraz bierne prawo uczestniczenia w tych wyborach mają obywatele kraju, którzy skończyli 18 lat. Najsilniejszym oraz głównym elementem egzekutywy jest rząd. Przewodniczącym rządu jest premier wybierany przez prezydenta. Zadaniem rządu jest wprowadzanie w życie tych ustaw, które zostały wydane przez parlament. Monarchia parlamentarna jest ustrojem politycznym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. W państwie tym obowiązuje system parlamentarno-gabinetowy. Wielka Brytania jest unią realną pod względem terytorialnym. Ponadto formalnie Wielka Brytania jest państwem unitarnym, które cechuje się mocną decentralizacją. Podstawami systemu prawnego tego państwa są ustawy ustrojowe, prawo zwyczajowe, konwenanse konstytucyjne, zasady ustrojowe, prawo Unii Europejskiej, a także prawo stanowione. Jeśli zaś chodzi o najważniejsze organy tego państwa, zalicza się do nich dwuizbowy parlament oraz gabinet razem z premierem oraz monarchę. Ustrój ten jest także systemem dwupartyjnym i dlatego też obecne są w Wielkiej Brytanii gabinety cieni. Obecnie panujący ustrój polityczny w tym kraju jest wynikiem licznych zmian oraz ewolucji. Na obecny ustrój wpływ miał okres, kiedy to kształtowała się reprezentacja narodowa od XII wieku do XVI. Następnie duży wpływ wywarła walka monarchy z parlamentem, a także tworzenie się podstaw parlamentaryzmu od XVII wieku do XVIII. Później umacniał się model systemu gabinetowo-parlamentarnego w XIX wieku. Ostateczny wpływ na ustrój Wielkiej Brytanii miała dominacja egzekutywy nad legislatywą w XX wieku.


Warto również przeczytać:

Nasze poglądy
Każdy z nas ma swoje poglądy jeżeli chodzi o sprawy polityki w związku z czym to tylko od nas zależy na jaką osobę będziemy głosować w czasie zbliżających się wyborów na ...

Mity Polityczne
Mit polityczny jest sposobem na tworzenie nowych idei, które bazują na fałszywym i złudnym myśleniu. Sam mit polityczny można nawet porównać do zwykłych mitów, ponieważ b...

Tragedia w Smoleńsku
W ostatnim czasie wydarzyła się wielka tragedia dla naszego kraju. Tragedia, jakiej świat jeszcze nie widział. Samolot rządowy lecący z najważniejszymi osobami w państwie...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz Waltz jest urodzona 4 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest ona prawnikiem, ekonomistą, a także politykiem. W latach 1992 do 2001 była prezesem Narodowe...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: