Polityka

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych

Inne strony warte obejrzenia: zegarek damski

Ustrój polityczny Stanów ZjednoczonychStany Zjednoczone posiadają federalny ustrój polityczny. Przedmiotami tej federacji są stany. W kraju tym obowiązuje konstytucja, która została utworzona w 1787 roku. Jest to jednocześnie najstarsza konstytucja na świecie. Zawarty w niej jest tradycyjny trójpodział władzy, jednak nie zakłada on, iż wszystkie trzy władze są równe. Największą władzę w Stanach Zjednoczonych Ameryki sprawuje przede wszystkim prezydent. Jednak często niektóre instytucje blokują się przed prezydentem, ponieważ nie chcą, aby zagarnął on władzę nad całym państwem. Prezydent tego kraju wybierany jest na drodze wyborów powszechnych. Wybrany prezydent ma za zadanie stworzenie nowego rządu, który nazywany jest gabinetem lub administracją. Co więcej prezydent sprawuje kierownictwo ogólne nad polityką państwową. Ponieważ głównie prezydent sprawuje władzę w tym kraju ustrój Stanów Zjednoczonych nazywa się czasem prezydencjalizmem. Jeśli zaś chodzi o parlament, który nazywany jest Kongresem, składa się on z dwóch izb – niższej, czyli Izby Reprezentantów oraz wyższej, czyli Senatu. Członkowie parlamentu są wybierani w powszechnych wyborach jako przedstawiciele okręgów wyborczych oraz stanów. Sąd Najwyższy ma za zadanie sprawdzać, czy działania administracji rządowej są zgodne z konstytucją. Ustrój polityczny Francji przede wszystkim jest oparty na konstytucji tego kraju, która ogłasza, iż Francja jest demokratyczną, niepodzielną, laicką oraz socjalną republiką. W państwie tym władza wykonawcza należy do rady ministrów, której przewodniczącym jest premier oraz do prezydenta. Głowa państwa jest wybierana w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Zgodnie z konstytucją francuską kadencja prezydenta powinna trwać 7 lat, jednak zostało to zmienione w roku 2000. Prezydent ma prawo do odwoływania, a także do powoływania premiera. Jednak zatwierdzić to musi Zgromadzenie Narodowe – niższa izba parlamentu francuskiego. Zadaniem prezydenta jest koordynowanie polityki międzynarodowej, a także jest on dowódcą sił zbrojnych. Posiada on przywilej kontrasygnowania ustawy oraz wydawania dekretów. Z kolei władza ustawodawcza w tym państwie spoczywa w rękach parlamentu dwuizbowego. Decydujący głos posiada jednak Zgromadzenie Narodowe, które posiada 577 członków wybieranych na 5 lat. Z kolei senat liczy sobie 343 członków i wybiera się ich na sześcioletnią kadencję. Senat jest w tym państwie tylko organem doradczym. Z kolei inicjatywa ustawodawcza należy do prezydenta oraz rady ministrów.


Warto również przeczytać:

Ustrojowa rola szefa rządu
Najbardziej charakterystyczną cechą rządu jest fakt, iż działa on przede wszystkim na zasadach kolegialności i za swoje wszelkie działania ponosi całościową odpowiedzial...

Sejm
Sejm to jeden z najważniejszych organów w polskiej polityce, który poniekąd możemy uznać za ucieleśnienie władzy ustawodawczej. Sejm jest obok Senatu jedną z izb polskieg...

Światowa Organizacja Handlu
Światowa Organizacja Handlu powstała w 1995 roku w Marrakeszu. Jej inicjatywa była kontynuacją rundy urugwajskiej GATT. Jednocześnie stała się zastępcą Układu Ogólnego w...

Młodzi ludzie i polityka
Coraz więcej młodych ludzi zaczyna interesować się polityką. Nie jest to jeszcze to tak bardzo widoczne na salach poselskich ponieważ tam znaczną większość stanowią stars...

Rutherford Birchard Hayes
Rutherford Birchard Hayes był dziewiętnastym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urząd prezydencki sprawował w latach 1877 – 1881. Urodził się on czwartego październi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: