Polityka

Ustrój polityczny Słowacji

Inne strony warte obejrzenia: przewozy autokarowe warszawa

Ustrój polityczny SłowacjiSłowacja posiada ustrój polityczny, który jest republiką z gabinetowo-parlamentarnym systemem rządów. W rękach jednoizbowego parlamentu, który nazywany jest Radą Narodową spoczywa władza ustawodawcza. Natomiast władzę wykonawczą dzierży rząd oraz prezydent. Niezawisłe sądy posiadają władzę sądowniczą. Konstytucja Słowacji została uchwalona 1 września 1992 roku. W skład parlamentu Słowacji wchodzi 150 posłów, którzy są wybierani w powszechnych wyborach na cztery lata. Obywatele tego kraju, którzy ukończyli 18 lat mają prawo brani czynnego udziału w wyborach, natomiast ci, którzy ukończyli 21 lat mogą brać bierny udział w wyborach. Każdy z posłów zanim przystąpi do członków parlamentu musi wygłosić oficjalne ślubowanie. Rada Narodowa posiada większą władzę niż rząd oraz prezydent, ponieważ jest wcześniej wymieniana w konstytucji. Organ ten spełnia funkcje ustrojodawcze oraz ustawodawcze. Co więcej, ma on bardzo szerokie uprawnienia. Między innymi parlament uchwala budżet, decyduje o najwyższych aktach prawnych, daje prawo, aby odwołać prezydenta ze swoich rządów, daje rządowi wotum zaufania. Ponadto Rada Narodowa daje zgodę na ratyfikację umów międzynarodowych. Szwajcaria posiada taki ustrój polityczny jak federację demokratyczną, a także parlamentarną, w którym to państwie bardzo często wykorzystywana jest instytucja referendum. A zatem w państwie tym panuje także demokracja bezpośrednia. Bardzo silna jest w tym kraju pozycja parlamentu, a także władz kantonalnych. Państwo to jest podzielona na kantony, które posiadają charakter organizmów państwowych. W konstytucji Szwajcarii zawarte są podziały kompetencji ze względu na kantony, a federacje. Parlament, który nazywany jest Zgromadzeniem Federalnym jest największą władzę wykonawczą oraz rządzącą w Federacji Helweckiej. Nie można jej rozwiązać przed upływem kadencji i nie może być ona zwoływana na sesje przez żadne inne organy. Co więcej, to parlament rozstrzyga wszelkie konflikty w tym państwie. Również Zgromadzenie Federalne wybiera członków rządu oraz Trybunału Federalnego. Żaden organ nie ma możliwości hamowania poczynań parlamentu ani przeciwstawiania się jego decyzji. Pomimo, że w konstytucje tego kraju wyraźnie zapisana jest zasada trójpodziału władzy nie obowiązuje w Szwajcarii równowaga pomiędzy tymi władzami.


Warto również przeczytać:

Polska i jej polityka
Obowiązkiem każdego Polaka, który tylko skończył 18 lat jest wzięcie w wyborach. Nie da się ukryć, że w żadnym wypadku nie możemy bagatelizować tego zadania wobec tego po...

Państwa unitarne
Państwa unitarne charakteryzują się jednolitą władzą, co sprawia, że podobna władza i prawa obowiązują na terenie całego kraju. Jest to państwo, które podlega jednemu sys...

Władza ustawodawcza
Władza sprawowana w państwie to bardzo istotna kwestia w funkcjonowaniu niemal każdego kraju na świecie. Bywa tak, że władza nie jest rozdzielane między poszczególne jedn...

Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe – w skrócie znane także jako PSL – jest jedną z polskich partii politycznych o charakterze agrarystycznym. Została ona utworzona 5 ...

Uprawnienia prezydenta
Prezydent pełni bardzo wiele funkcji, na omówienie zasługują między innymi jego uprawnienia w stosunku do władzy ustawodawczej. Przede wszystkim uprawnienia prezydenta w ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: