Polityka

Ustrój polityczny Niemiec

Inne strony warte obejrzenia: gadżety

Ustrój polityczny NiemiecNiemcy są demokratyczną republiką federalną. Co więcej posiadają one oryginalny oraz niepowtarzalny system nazywany kanclersko-parlamentarnym. Jeśli chodzi o podstawowe konstytucje tego kraju są to federalizm, zasada państwa socjalnego, samorządność, zasada podziału władz oraz demokratyzm. Państwo to jest federacją o charakterze dobrowolnym, który jest stworzony z licznych landów. W każdym kraju związkowym Niemiec obecny jest własny parlament oraz rząd. Mają one duże kompetencje jeśli chodzi otworzenie prawa oraz sprawowanie władzy wykonawczej. Jeśli chodzi o federalny szczebel władza wykonawcza jest wykonywana przede wszystkim przez kanclerza. Kanclerz jest głową rządu federalnego i jest on wybierany przez niższą izbę parlamentu – czyli przez Bundestag. Jeśli chodzi o władzę prawodawczą jest ona sprawowana także przez niższą izbę parlamentu i skład jej jest wybierany przez mieszane wybory. Formalnie prezydent jest głową państwa, ale posiada on niewielką rolę w państwie, ponieważ ogranicza się ona tylko do roli reprezentacyjnej. Tylko gdy dochodzi do kryzysów gabinetowych prezydent Niemiec przejmuje więcej funkcji. Ustrój polityczny Włoch został ustalony 22 grudnia 1947 roku w Konstytucji Republiki Włoskiej, a także w różnych ustawach konstytucyjnych. Państwo to jest demokratyczną parlamentarną republiką, która również posiada elementy demokracji bezpośredniej. Sąd Konstytucyjne stoi we Włochach na straży ustaw zasadniczych. Główne cechy tego ustroju politycznego to : demokracja, republikanizm, parlamentaryzm, praworządność, decentralizacją, a także silna pozycja praw, a także dążenie do wolności społeczeństwa i jednostki. Władza ustawodawcza jest sprawowana przez Parlament dwuizbowy, natomiast prezydent sprawuje władzę wykonawczą oraz Rada ministrów. Władza sądownicza została przekazana sędziom pokoju, sądom apelacyjnym zwykłym trybunałom oraz Sądowi Kasacyjnemu. Sądy te mają gwarancję niezawisłości oraz autonomiczności dzięki Naczelnej Radzie Sądownictwa. Rada Stanu, a także trybunały administracyjne są uzupełniającymi sądami administracyjnymi. Chociaż w państwie tym istnieją zasada trójpodziału władzy formalnie nie jest ona zapisana w konstytucji. Włochy to także państwo unitarne i mocno zdecentralizowane, które nawet określa się jako zregionalizowane.


Warto również przeczytać:

Polska Partia Pracy
Polska Partia Pracy jest partią polityczną, która powstała na pierwszym kongresie, który został przeprowadzony w roku 2001. Używa ona tej nazwy od momentu drugiego kongre...

Polityka zagraniczna państwa
Polityka zagraniczna to bardzo ważny element polityki każdego kraju, bo to właśnie polityka zagraniczna wpływa na stosunki danego państwa z innymi. Można by nawet powiedz...

Dowody zaangażowania politycznego
W roku 1245 po bitwie w okolicy Jarosławia nad rzeką San z walki o Księstwo Halicko-Włodzimierskie zwycięsko wyszli Romanowicze, pokonując innych pretendentów do tronu. U...

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Jest on doktorem nauk prawnych, politykiem polskim, a także twórcą oraz prezesem takich partii jak Poroz...

John Tyler
John Tyler był dziesiątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się dwudziestego dziewiątego marca 1790 roku, w hrabstwie Charles City, w stanie Wirginia. Zma...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: