Polityka

Ustrój polityczny Litwy

Inne strony warte obejrzenia: sznurek bawełniany

Ustrój polityczny LitwyLitwa to demokracja parlamentarno – gabinetowa, w której panuje zasada trójpodziału władzy ustalona przez konstytucję. W rękach jednoizbowego parlamentu spoczywa władza ustawodawcza, natomiast władzę wykonawczą sprawuje rząd oraz prezydent. Niezawisłe sądy z kolei sprawują władzę wykonawczą. Państwo to otrzymało niepodległość 16 lutego 1918 roku, gdy ogłoszona została Deklaracja Niepodległości Litwy przez Litewską Radę Narodową. Następnie powstała konstytuanta. W skład tego organu przede wszystkim wchodziła partia Chrześcijańsko-Demokratyczna. Powstała tymczasowa konstytucja, a po dwóch latach, w roku 1922 ustalona została oficjalna konstytucja Litwy. Wówczas wprowadzony został system parlamentarno-gabinetowy. Jeśli chodzi o parlament tego państwa, jest on jednoizbowy i nazywa się Seimas. W jej skład wchodzi 141 posłów, który wybierani są na czteroletnią kadencję. Wybory do parlamentu odbywają się w pierwszą sobotę października w danym roku, gdy następują wybory. Wyborcy posiadają dwa głosy, które oddają na kandydata w swoim okręgu, a drugi oddają na jednego z listy partyjnej. W wyborach czynnie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli mające 18 lat, a prawo bierne osoby, które ukończyły 25 lat. Ustrój polityczny Węgier to demokracja parlamentarna, gdzie obowiązuje polityczny pluralizm. Parlament w Węgrzech jest unikameralny, co oznacza, iż jest jednoizbowy. Parlament tego kraju posiada władzę ustawodawczą. Jeśli chodzi o prezydenta tego kraju, posiada on niewielkie funkcje i wraz z rządem stanowi egzekutywę. Niezawisłe sądy sprawują władzę sądowniczą. Trybunał Konstytucyjny czuwa nad zgodnością ustaw z panującą konstytucją, która obowiązuje od 20 sierpnia 1949 roku. Konstytucja ta poprawiana była 19 kwietnia 1972 roku oraz 18 października 1989 roku. Wprowadzone wówczas były demokratyczne rozwiązania systemowe. Jednoizbowy parlament Węgier nazywa się Zgromadzeniem Krajowym. Jest on przedstawicielem ludu oraz sprawuje najważniejszą władzę w państwie. Kadencja członków, którzy są wybierani w powszechnych wyborach trwa 4 lata i składa się z 386 członków. Prezydent może rozwiązać parlament, gdy ogłosi podczas swojej kadencji cztery wotum nieufności wobec rządu. Tak samo parlament może zadecydować o samorozwiązaniu, gdy wyda odpowiednią uchwałę. Nie może ono natomiast być rozwiązane, gdy w państwie został ogłoszony stan krytyczny.


Warto również przeczytać:

Wybory prezydenckie
Wybór prezydenta w Polsce odbywa się co pięć lat, chyba, że dojdzie do różnych wydarzeń, które przyspieszą wybory prezydenta. Ta sama osoba, która objęła stanowisko prezy...

Polityka społeczna
Razem z ogólnym rozwojem społecznym zaczęło rozszerzać się pojęcie zakresu działalności, który związany jest bezpośrednio z ogólnymi stosunkami społecznymi. I tak wszelka...

Polityka kulturalna
Polityka kulturalna ma za zadanie wspierać rozwój szeroko rozumianej kultury w kraju, wymaga to właściwego podejścia i zgromadzenia koniecznych funduszy. Polityka kultura...

Utopia
Utopia jest pewnym marzeniem, które w realnych warunkach prawdopodobnie nie jest możliwe w realizacji. Utopia to wizja, czy projekt idealnego państwa, czy idealnego ustro...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: