Polityka

Ustawa z 19 maja 1868 r.

Inne strony warte obejrzenia: cukierki reklamowe

Ustawa z 19 maja 1868 r.W grudniu 1867 roku Rada Państwa uchwaliła konstytucję, formalnie gwarantującą równość wobec prawa, swobodę przenoszenia się z miejsca na miejsce, prawo emigracji, nietykalność mieszkania, tajemnicę korespondencji, prawo zgłaszania petycji oraz zakładania stowarzyszeń i zwoływania zgromadzeń. Zapewniono wolność myśli i prasy, a także wolność religijną i nauczania, prawo wyboru zawodu i tak dalej. Konstytucja gwarantowała wszystkim narodowościom Austro-Węgier równouprawnienie. Podstawowe znaczenie dla struktury administracyjnej Galicji miał podział terytorialno-administracyjny, dokonany w 1850 roku, oraz rozdział kompetencji sądów apelacyjnych we Lwowie i w Krakowie. Granica przebiegała między Sanem a Wisłokiem. Powiaty: przeworski, łańcucki, rzeszowski i strzyżowski pozostały w kompetencji sądu krakowskiego, natomiast: jarosławski, sanocki i brzozowski - lwowskiego. Ukraińcy działacze narodowi domagali się włączenia do tego drugiego wschodniej części powiatu krośnieńskiego z Krosnem, powiatu kolbuszowskiego, niskiego oraz całego pasa Pogórza Karpackiego aż po Stary Sącz, zamieszkanego przez ludność łemkowską. W ustawie z 19 maja 1868 roku o samorządzie terenowym słowo „naród" w ogóle nie zostało wymienione. Z punktu widzenia konstytucji istnieli tylko mówiący różnymi językami poddani, których określano według przynależności do tej czy innej grupy terytorialnej, królestwa, księstwa. Ustawy nie mówiły o narodach, lecz o plemionach ludowych (Volkstamme), pojęcia zaś „lud" używano dla określenia przynależności terytorialnej, a nie narodowej. Podział terytorialny ukształtował się jeszcze w średniowieczu i nie odpowiadał już współczesnym potrzebom rozwoju narodów. Podział na wiele jednostek terytorialnych był w interesie niemiecko-austriackiej warstwy rządzącej. System administracyjny państwa nie stwarzał możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego całych narodów oraz nie umacniał jego wewnętrznej spoistości. Sfery rządzące w Austrii szukały porozumienia z różnymi ośrodkami i grupami kierowniczymi narodów, zamieszkujących terytorium tego rozległego państwa, i jednocześnie dążyły do zahamowania procesów decentralistycznych. Skutkiem tych kompromisowych porozumień była właśnie monarchia dualistyczna, wsparta na fundamencie ustawy konstytucyjnej z 1867 roku. W utrzymaniu dualistycznego państwa zainteresowani byli głównie austriaccy Niemcy oraz Węgrzy, stanowiący łącznie ok. 43 procent ogółu ludności.


Warto również przeczytać:

Czym jest ruch społeczny
Ruchem społecznym określa się działanie spontaniczne większej grupy ludzi, którzy posiadają taką samą ideologię oraz zamierzony cel. Bardzo często ruch społeczny chce, ab...

Wyłączenie Chełmszczyzny z terenów Królestwa Polskiego
Zakon ojców bazylianów oddano w 1864 roku pod zarząd prawosławnego konsystorza chełmskiego, a następnie - po próbach stawiania oporu - starano się zmusić tych zakonników ...

Pacyfizm
Ruch polityczno społeczny, którego głównym zadaniem jest głoszenie pokoju nazywa się ruchem pacyfistycznym. Ruch ten dodatkowo neguje sens wszelkich wojen oraz służb mają...

Ustrój polityczny Danii
Dania jest monarchią konstytucyjną, w której najważniejszą oraz największą władzę sprawuje monarcha. Tron może objąć kobieta bądź mężczyzna, którzy powinni należeć do koś...

Jaser Arafat
Był jedynym z najważniejszych polityków, którzy w pokojowy sposób próbowali przywrócić pokój na Bliskim Wschodzie. Od kiedy wziął udział w wojnie z Izraelem dążył do tego...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: