Polityka

Upośledzenie Galicji

Inne strony warte obejrzenia: Huayuanmovies.com

Upośledzenie GalicjiUzależnienie wsi od dworu ściśle wiązało się ze sprawą serwitutów (prawa chłopów do częściowego użytkowania lasów i pastwisk). Chłopi galicyjscy dotkliwie odczuwali brak łąk, pastwisk i lasów. Niedostatek paszy w gospodarstwach chłopskich wykorzystywali obszarnicy, pobierając za wypas bydła na dworskich pastwiskach opłaty pieniężne lub też żądając odrobku w czasie żniw. Powszechnym zjawiskiem były zatargi miedzy dworem a wsią o szkody wyrządzone podczas wypasu. Nieustającym źródłem sporów był las. Spory serwitutowe i wynikające z nich procesy sądowe z obszarnikami chłopi z reguły przegrywali. Przy klasyfikacji gruntów komisje, w których skład weszło sześciuset obszarników, zaliczały grunty szlacheckie do niższej klasy, powodując obniżenie wymiaru podatku gruntowego. Globalną sumę podatku rząd centralny wyznaczał z góry dla każdej prowincji. Niedobór podatkowy, który powstawał w wyniku tak przeprowadzanej klasyfikacji gruntów, musieli zatem pokryć chłopi. Częste klęski żywiołowe (powodzie, susze, pożary, epidemie) powodowały, że Galicja była krajem o wysokim odsetku śmiertelności, krajem ludzi głodnych lub niedożywionych. Sytuacja społeczna wsi, a przede wszystkim chłopów i służby folwarcznej, była przyczyną emigracji. Rozwinęła się ona od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Uchodźcy stale kierowali się do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny i Brazylii. Emigranci sezonowi wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy do Prus i Saksonii, do kopalń na Śląsku i Nadrenii, rzadziej – do Danii, Szwecji i Francji. Czynnikiem, który wywarł istotny wpływ na hamowanie gospodarczego rozwoju Galicji, była polityka rządu austriackiego, traktującego tę prowincję jako zaplecze agrarne i surowcowe. Zaawansowane było w Galicji kopalnictwo soli (Wieliczka i Bochnia), węgla kamiennego (Chrzanów-Jaworzno) i ropy naftowej (Zagłębie Drohobycko-Borysławskie oraz rejon Krosno-Gorlice). Eksploatując Galicję, rząd unikał równocześnie większych nakładów inwestycyjnych. Na sytuację gospodarczą ujemnie wpłynęła uciążliwa polityka celna, uprzywilejowująca kilka innych prowincji monarchii kosztem Galicji oraz niekorzystne rozdzielanie zamówień rządowych. Upośledzenie Galicji było również skutkiem nierównej konkurencji przemysłu galicyjskiego z doinwestowanymi gałęziami produkcji w Austrii i w Czechach. Galicja była dostawcą tanich surowców – głównie płodów rolnych i ropy naftowej. Większość gotowych wyrobów z tych surowców produkowano jednak gdzie indziej.


Warto również przeczytać:

Polityczne maladie
Wybory prezydenckie w roku 2010 w Polsce są jedną wielką komedią. Tak można to podsumowac. Są od początku do końca dziwne i naprawdę ciężko jest z nich coś wyciągnąć. Wsz...

Kara śmierci
Kara śmierci jest tematem, który bardzo często staje się powodem do dyskusji osób, które są za stosowaniem takiej kary oraz dla tych, którzy się jej brzydzą. Ciężko jest ...

Charles de Gaulle
Polityk, który w czasie II wojny światowej wziął na siebie odpowiedzialność kierowania rządem Francji na emigracji. Posiadał niezwykłe zdolności, które pozwoliły mu zdoby...

Problemy społeczno- ekonomiczne
Problemy, które dotyczą społeczeństwa oraz sfery ekonomicznej są bardzo trudnymi problemami, gdyż zazwyczaj dotyczą one wszystkich obywateli i potrafią być dla nich napra...

Organizacje zwane Hromadami
Poetycką kreację Wernyhory Juliusz Słowacki stworzył w dramacie Sen srebrny Salomei. Ukraiński wieszcz był tam „lirnym królem ostatnim", uosobieniem poezji ludowej,...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: