Polityka

Trybunał stanu

Inne strony warte obejrzenia: seo-z.pl

Trybunał stanuPrezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwo pospolite. O składzie Trybunału Stanu decyduje Sejm na pierwszym posiedzeniu, wybierając jego członków na okres swojej kadencji (kadencja Trybunału Stanu kończy się wraz z kadencją Sejmu). Organ ten składa się z szesnastu członków, dwóch zastępców Przewodniczącego oraz z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Nie ma zakazu ponownego wyboru w skład TS. Konstytucja wprowadza wymóg, by co najmniej połowa członków miała kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska sędziego. W ten sposób Trybunał ma skład mieszany, co nadaje mu zawodowo-społeczny charakter. Członkom tego organu przysługuje niezawisłość sędziowska i immunitet. Kary, jakie Trybunał może orzekać to w większości m.in.: zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych, utrata praw wyborczych oraz odznaczeń i orderów, utraty zajmowanego stanowiska, pozbawienie mandatu poselskiego, kary przewidziane w Kodeksie karnym. Nacjonalizm pojawił się najwcześniej we Francji, a w drugiej połowie XIX wieku stał się szczególnie popularny wśród narodów pozbawionych państwowości (Polacy, Czesi, Ukraińcy). Nacjonalizm to ideologia, w której za wartość nadrzędną uznaje się naród, a wszelkie działania polityczne są oceniane przez pryzmat dobra i interesów tego narodu. Dzięki tej ideologii utkwiło przeświadczenie, że więź narodowa nie jest subiektywna, to znaczy oparta na poczuciu przynależności narodowej jednostki, ale obiektywna, gdyż przynależność jednostki do narodu jest niezbędnym warunkiem jej rozwoju. Nacjonalizm z reguły głosi elitaryzm. Nacjonalizm często łączy się z ksenofobią (wrogość wobec obcych narodów) i etnocentryzmem (skoncentrowaniem uwagi na własnej grupie etnicznej). Skrajną formą nacjonalizmu jest szowinizm narodowy, przejawiający się w uznawaniu prawa własnego narodu do podboju i panowania nad innymi narodami, do ich wynarodowienia i dławienia ich kultury. Nacjonalizm często łączony jest z rasizmem i antysemityzmem. Wiek XX, a szczególnie jego pierwsza połowa, był wiekiem triumfu nacjonalizmu w Europie po II wojnie światowej nacjonalizm miał wielu zwolenników w Afryce.


Warto również przeczytać:

Milenijne Cele Rozwoju
Milenijnymi Celami Rozwoju nazywa się 8 celów, które podpisało większość państw członkowskich ONZ, w sprawie zmiany życia ludzi na o wiele lepsze. Był to sposób na zmianę...

Apolityczność
W politykę nie mogą się mieszać, niektóre osoby. Jest to ustawowo zabronione dla zawodów, które mają orzekać wiele ważnych rzeczy. Jedną z najbardziej znanych apolityczny...

Stowarzyszenia i ich postulaty
W obronie strajkujących chłopów najwcześniej wystąpili galicyjscy socjaliści zaangażowani od początku swej działalności w rozwiązywanie skomplikowanych problemów polsko-u...

Polityczne przywództwo
Przywództwo polityczne jest pojęciem powstałym z zakresu politologii, a także socjologii. Jest to charakterystyka danej relacji pomiędzy przywódcą, a jego wszystkimi zwol...

Skutki prowadzenia złej polityki
Prowadzenie złej polityki zarówno wewnątrz danego kraju, jak i polityki zagranicznej może wywołać, a najczęściej wywołuje negatywne skutki. Może być ich bardzo wiele na d...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: