Polityka

Światopogląd religijny

Inne strony warte obejrzenia:

Światopogląd religijnyNa ziemiach polskich przyjęcie chrześcijaństwa otworzyło drogę stopniowemu tworzeniu się nowych, nieznanych dotąd kategorii wartości. Dotyczy to przede wszystkim znaczenia religii obrządku łacińskiego dla umocnienia kształtujących się i utrwalających się więzi ogólnopaństwowych między poszczególnymi dzielnicami. W tym zakresie bardzo istotną rolę odegrało duchowieństwo diecezjalne oraz wykształcona część zakonników tworzących w klasztorach kroniki, dzieła sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej. Oprócz tych ośrodków nie było jeszcze utworzonych kulturowych, a tym bardziej naukowych ośrodków świeckich. W ówczesnej skali wartości światopogląd religijny zajmował miejsce równorzędne ze strukturami władzy administracyjno-wojskowej, będąc najsilniejszym wsparciem dla tych struktur i dla umocnienia ich pozycji w kręgach społecznych. Wszystkie te czynniki łączyły terytorium zamieszkałe przez ludność polską z Europą Zachodnią, przyczyniając się do stopniowego umocnienia i rozwoju tych więzi innymi państwami zachodniej części kontynentu. Dzięki temu Polska stawała się nie tylko terminem geograficznym, ale i częścią zachodniej społeczności połączonej podobnymi kategoriami i strukturami wartości. Przyjęcie przez polskiego księcia Mieszka I chrześcijaństwa z Zachodu, a nie z prężnego Bizancjum wskazuje na to, że był on władcą o ogromnym instynkcie politycznym. Jego wybór był strzałem w dziesiątkę, bo to właśnie Zachód okazał się najbardziej prężny. Istotne znaczenie dla młodych rozwijających się państw – co odnosiło się do Polski – miał fakt ciągłego ścierania się wpływów cesarza i papieża. W ówczesnym Konstantynopolu cesarz był uprawniony do ingerencji w działalność Kościoła, mianował biskupów i rozstrzygał spoty teologiczne. Zaś w Europie Zachodniej konflikty między papieżem a cesarzem dawały początek coraz to liczniejszym inicjatywom dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Różne wspólnoty społeczne, państwa, miasta mogły odwoływać się raz do papieża, raz do cesarza. Wybór wiary (wyrażający się w pojęciu chrztu w obrządku wschodnim) stał się czynnikiem sprzyjającym nie tylko podziałowi religijnemu, ale także bardziej widocznemu niż dotychczas ukształtowaniu się na pograniczu polsko-ruskim odmiennych poglądów i obyczajów religijnych. Rozpoczął się w tym okresie proces powolnego przyłączania ziem polskich do Europy Zachodniej, co przyniosło pozytywne skutki w zakresie spraw wielkiej polityki i religii, której ostoją był Rzym. Stopniowe pogłębianie stosunków z krajami Zachodu sprzyjało również podnoszeniu się ogólnego poziomu cywilizacyjnego. Przede wszystkim odnosiło się to do poznania nowych form uprawy ziemi, hodowli zwierząt i wielu innych nieznanych dotychczas metod gospodarowania. Zmieniały się także zasady budowy dróg i tworzenia osiedli miejskich.


Warto również przeczytać:

Palikot i Groniewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz urodziła się w 4 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest mężatką, ma jedną córkę. Studiowała prawo i administrację na Uniwersytecie Warszawskim. W c...

Traktat andruszowski
Nowym hetmanem na Ukrainie prawobrzeżnej został Piotr Doroszenko. Na Ukrainie lewobrzeżnej wybuchły bunty kozackie przeciwko rozszerzeniu zakresu władzy mianowanych przez...

Zachary Taylor
Zachary Taylor był dwunastym prezydentem Stanów Zjednoczonych, którego prezydentura wypadała w dosyć znamiennym dla kraju okresie . Zachary Taylor urodził się dwudzieste...

Ocena działań politycznych
Trudną sytuację Rzeczypospolitej, będącej w konflikcie z Rosją i z ruchem powstańczym na Ukrainie, skomplikowało wypowiedzenie jej w lipcu 1655 roku wojny przez Szwecję. ...

Spoty reklamowe
Podczas kampanii wyborczej każdemu kandydatowi na najwyższy urząd w państwie przysługują darmowe godziny w telewizji podczas których może zareklamować się jako przyszły p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: