Polityka

Stowarzyszenia i ich postulaty

Inne strony warte obejrzenia: Komornik Jacek Szymański

Stowarzyszenia i ich postulatyW obronie strajkujących chłopów najwcześniej wystąpili galicyjscy socjaliści zaangażowani od początku swej działalności w rozwiązywanie skomplikowanych problemów polsko-ukraińskich. Początki współdziałania polskich i ukraińskich socjalistów przypadają na 1881 rok, gdy opublikowany w Genewie wspólny dokument zgodnie z wolą autorów miał nosić tytuł Program socjalistów polskich i ruskich Wschodniej Galicji. Wydawca – B olesław Limanowski – zmienił bez zgody i wiedzy autorów tytuł na Program socjalistów galicyjskich. Pierwotna nazwa nie była jednak przypadkowa, sugerowała bowiem konieczność utworzenia „silnej robotniczej partii", w której skład mieli wchodzić na zasadzie równouprawnienia i federacji Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Terytorialny zasięg działania partii powinien obejmować jedynie Galicję Wschodnią. Zakładając utworzenie w przyszłości federacji trzech narodowości: Polaków, Ukraińców i Żydów — ugrupowania te miały możliwość łączenia się z istniejącymi w innych zaborach podobnymi grupami. Twórcy programu uwzględniali w ten sposób podziały występujące między społeczeństwem polskim i ukraińskim. Przed tworzącym się ruchem socjalistycznym w zaborze austriackim stanęło zadanie utrzymywania więzi z rodakami poza granicami Austro-Węgier przy zachowaniu jedności narodowej ponad granicami państw zaborczych. W ten sposób w programie projekty federacyjne wychodziły naprzeciw postulatom galicyjskich Ukraińców. W wydanym we Lwowie w 1881 roku programie galicyjskich socjalistów wysunięto postulat pełnego równouprawnienia. Partia powinna łączyć na zasadach federacji i całkowitej swobody działania przedstawicieli zamieszkujących Galicję grup etnicznych: Polaków, Ukraińców i Żydów. Program przewidywał, że każda grupa narodowa wchodząca w skład federacji będzie miała prawo wstępowania w związki z pokrewnymi stowarzyszeniami, zorganizowanymi na innych terenach. Autorzy programu nie popierali koncepcji odbudowania Polski w granicach historycznych, co potwierdzają słowa: Nie chcemy panowania jednej narodowości nad drugą. Jesteśmy zwolennikami jak najrozleglejszej federacji i mamy to przekonanie, że każdy naród tylko na podstawie bytu odrębnego i zupełnej swobody rozwijać się może pomyślnie. Równolegle z tym rozwojem pójdzie znikanie zawiści narodowych, wzrastać będzie solidarność narodów wolnych i poczucie ogólnoludzkie. W programie galicyjscy socjaliści opowiadali się za najrozleglejszą federacją, niesprecyzowaną wszakże w odniesieniu do przyszłych stosunków międzypaństwowych. Stwierdzono, że każdy naród tylko na podstawie bytu odrębnego i zupełnej swobody rozwijać się może pomyślnie. Program galicyjskich socjalistów stwierdzał, że nie mogą oni popierać sprawy wskrzeszania Polski w granicach przedrozbiorowych, bo byłoby to równoznaczne z panowaniem, jednej narodowości nad drugą.


Warto również przeczytać:

Nauka o polityce
Nauka o polityce jest jednym z przedmiotów, z którym ma się do czynienia na studiach politologicznych. Oczywiście nie tylko na politologii uczy się takiego przedmiotu, al...

Zróżnicowanie etnicznie społeczeństwa
W roku 1392 Jagiełło przekazał zwierzchnictwo nad państwem litewskim wielkiemu księciu Witoldowi, który poparł jego małżeństwo z Jadwigą. Układ ten stworzył dla szlachty ...

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Oczami przeciętnego człowieka
Polityka można śmiało powiedzieć że rządzi naszym światem. Największą władzę mają państwa posiadające silnych i zdeterminowanych przywódców. Choć często głowy państwa sta...

Uczciwi politycy w polskim rządzie
W polskim rządzie wbrew pozorom czasami trafiają się uczciwi politycy, dla których najważniejsze jest dobro kraju i jego obywateli. Należy sobie jednak szczerze powiedzie...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: