Polityka

Stanisław August Poniatowski

Inne strony warte obejrzenia: kerastase

Stanisław August PoniatowskiWzrost aktywności hajdamaków zbiegł się z okresem osłabienia władzy państwowej. Do najbardziej znanych dowódców hajdamackich należy zaliczyć Sawę Czałego, który wcześniej był w milicji Czetwertyńskich, potem został podkomendnym Werłana, a w końcu służył w wojsku koronnym. Został zabity przez Hnata Hołego, wysłanego przez Zaporoże, jego dramatyczne życie opisują pieśni historyczne oraz tragedia I. Karpenki-Karego Sawa Czałyj. Ruch hajdamacki ogarnął tereny położone na styku granic Polski, Rosji i Turcji, a także podległych tej ostatniej ziem chanatu krymskiego. Hajdamacy często korzystali ze wsparcia Kozaków z Siczy zaporoskiej, dostarczających broń w zamian za udział w zyskach z grabieży. Zaniepokojona tym była nie tylko szlachta polska, ale i władze rosyjskie. Biedota kozacka dostrzegała natomiast pewną szansę na zbrojną osłone przed dalszym ograniczeniem jej praw oraz przed degradacją do roli chłopów pańszczyźnianych. Już na początku lat czterdziestych we wschodniej części Podkarpacia nasiliło się także zbójnictwo tak zwanych opryszków. Wśród przywódców grup opryszków wyróżnił się Ołeksy Dowbusz, który początkowo grasował w okolicach Kołomyi na Pokuciu, stąd został wyparty przez ścigające go oddziały polskie na Bukowinę. Od 1741 roku przerzucał swoich opryszków na Podole, gdzie popierany przez ubogich chłopów, zajmował się grabieżą majątków szlacheckich. Po jego śmierci najgroźniejsze były zgrupowania Wasyla Bajuraka i Iwana Bojczuka, działające w okolicach Kołomyi, Doliny oraz Kosowa. Wbrew rozpowszechnionym opiniom opryszkowie i hajdamacy z reguły ograniczali się do rabowania, ale nie morowali swoich ofiar. Natomiast po schwytaniu przez Polaków poddawani byli torturom. Dzięki poparciu carycy Katarzyny II i pod wyraźną presją stacjonujących w Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich na polskim tronie zasiadł w 1764 roku Stanisław August Poniatowski, wywodzący się z obozu politycznego tak zwanej Familii. Sejm konwokacyjny wprowadził nowy regulamin obrad sejmowych: zakaz przysięgania na instrukcje sejmikowe oraz zasadę głosowania większością w sprawach skarbowych. W celu naprawy państwa utworzono komisję skarbową i wojskową oraz wprowadzono cło generalne, którym objęto także szlachtę. Wewnętrzną i międzynarodową sytuację Polski stale komplikowała sprawa dysydentóww, uważanych za odstępców od Kościoła rzymskokatolickiego. Dotyczyło to innowierców, pozbawionych w roku 1733 praw politycznych. Wykorzystując rosnące wpływy rosyjskie w Rzeczypospolitej, kler prawosławny z Melchizedekiem Znaczko-Jaworskim, ihumenem monasteru Montreninskiego koło Czehrynia, podjął działania w cwelu likwidacji unii brzeskiej dla przywrócenia dawnej pozycji Cerkwi prawosławnej.


Warto również przeczytać:

Wybory w naszym kraju
Mnóstwo słyszy się o przeróżnych przekrętach, które mają miejsce w naszym kraju przez co Polska polityka nie jest zbyt miło wspominana na salonach całego świata. Postara...

Teoria umowy społecznej
według tej teorii państwa powstawały poprzez umowy społeczeństw. Było to wywołane odpowiednimi zabiegami handlowymi i militarnymi pomiędzy danymi społecznościami, pomagał...

Partie polityczne w państwie
Partie polityczne to szczególne organizacje, które w dużej mierze kształtują ogólny wygląd sceny politycznej w danym kraju, ich znaczenie dla polityki jest ogromne. Parti...

Członkowie ONZ
Zasady, na jakich państwo może przystąpić do Organizacji Narodów Zjednoczonych są dokładnie określone a Karcie Narodów Zjednoczonych, przyjętej 25 października 1945 roku....

Czym zajmuje się polityka?
Polityka jest bardzo ważną dziedziną życia i nie da się tak dokładnie sprecyzować, czym ona się zajmuje. Dziedzin, o które zahacza jest niezmiernie wiele. Polityka wiąże ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: