Polityka

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD

Inne strony warte obejrzenia: rozwód katowice http://www.sanocki.com.pl/sprawy-rodzinne/ Where do I buy the best Microcement worktops in United Kingdom in london area?

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLDSojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem obywateli. Naczelną wartością jest zapewnienie sprawiedliwości społecznej. Uznają, że wzajemne stosunki pomiędzy ludźmi powinny cechować tolerancja, życzliwość, szacunek oraz uczciwość, zwykła ludzka solidarność. Opowiadają się za społeczeństwem otwartym, światopoglądowym w którym każdy człowiek ma prawo do swobodnego myślenia, wyboru sposobu swego postępowania. SLD do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznają podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka. Za swoją powinność uważają umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, obronę jej suwerenności i porządku prawnego w zjednoczonej rodzinie narodów Europy. Opowiadają się za wolnością sumienia i wyznania, tolerancją światopoglądową i świeckością państwa, za równym statutem kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia oraz za poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturalnych. SLD będzie wcielać w życie powyższe cele i wartości oraz zadania programowe wyrażone w Deklaracji Ideowej SLD. Ideologia kojarzy nam się ze sposobem patrzenia na świat, z zespołem poglądów na otaczającą rzeczywistość. Ze sposobem myślenia oraz ze sposobem rozwiązywania problemów według własnych przekonań i racji. Każda ideologia wskazuje jakimi drogami należy osiągnąć wartości nadrzędne, wymyśla świat idealny. Na świecie powstało wiele ideologii jedne były gorsze inne lepsze. Do najważniejszych ideologii w Polsce można zaliczyć ideologie komunistyczną. Cechowała ja wspólna własność, równość ludzi, sprawiedliwość społeczna. Według ideologii świat powinien być jednolity, bez podziałów społecznych. W niektórych przypadkach aby dążyć do swojej ideologii niestety trzeba iść po trupach. Następuje zniszczenie, przemoc i niekiedy rewolucja. Bardziej uznawane i lepsze są doktryny. Są bardziej precyzyjne , skoncentrowane, i na grupie określonego społeczeństwa. Przykładem mogą być Liberałowie. Głoszą, że człowiek jest wolny, chcą prywatyzacji. W Polsce Liberałowie mają kadencje czteroletnią, na bazie prywatyzacji. Dążą do prywatyzacji kopalni, polskiej kolei państwowej, szkolnictwa. W Polsce istnieje podział na prawicę (UPR, PiS), lewicę(PSL, UP, SLD) i centrum (PO).


Warto również przeczytać:

Wyrzeczenie się wiary na rzecz władzy
Za panowania Giedymina i jego synów Litwa przesuwała na południe i wschód swoje granice. Już Giedymin dążył do zapanowania nad Księstwem Halicko-Włodzimierskim, ale bezpo...

Funkcja stabilizacyjna
Polityk gospodarcza jest na stałe wpisana do życia każdego obywatele danego kraju. Aby jednak sprawnie funkcjonowała i przynosiła jak najwięcej korzyści konieczne jest to...

Pozycja Cerkwi w Rzeczypospolitej
Członkowie Cerkwi prawosławnej, którzy odmówili przystąpienia do unii brzeskiej, bądź też z niej wystąpili, i utworzyli tak zwany Kościół dyzunicki, zostali w Polsce nazw...

Brak nowego hetmana
Od roku 1708 w pobliżu rezydencji hetmana Iwana Skoropadskiego w Głuchowie urzędował carski namiestnik, który miał pod komendą dwa rosyjskie pułki, kontrolował hetmana i ...

Spisy ludności Galicji
Według spisu z 1910 roku na terenie Galicji Wschodniej 58,9 procent ankietowanych deklarowało, że na co dzień używa języka ruskiego; 39,8 procent – polskiego; 1,2 p...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: