Polityka

Socjalizm

Inne strony warte obejrzenia:

SocjalizmNazwa „socjalizm” ma wiele znaczeń, jednak ogólnie odnosi się ona do zamierzeń związanych ze zmniejszeniem nierówności społecznych, a także do rozpowszechnienia socjalnych świadczeń, czy tez poddawania gospodarki kontroli społecznej. Socjalizm zakłada, iż należy odrzucić idee dotyczące kapitalistycznego wolnego rynku, a także należy ograniczyć własności prywatne. Socjalizm ponadto promuje idee społecznej sprawiedliwości. W państwach, w których panował socjalizm środki produkcji miały być rozpowszechnione dla wszystkich członków społeczeństwa i mieć być sprawiedliwy podział dóbr. Socjalizm zakładał, iż właściciele oraz ludzie z wyższych sfer nie mieli wyzyskiwać biedniejszych ludzi. Ten rodzaj politycznej ideologii wywodzi się od filozofii utopijnej, która rozwijała się w latach 30 oraz 40 XIX wieku we Francji i w Anglii. Założeniem tej doktryny politycznej były stworzenie takiego państwa, w którym nie byłoby biedy oraz ubóstwa. Do teoretyków tej doktryny należeli : Fryderyk Engels, Karol Marks, czy też Michał Bakunin. Z tej ideologii wywodzi się komunizm oraz socjaldemokracja. Łączone w nich są takie ideologie jak nazizm, chrześcijanizm, czy nacjonalizm. Zielona polityka, nazywana także ekolog izmem jest jedną z doktryn politycznych. Jej głównym założeniem jest zbudowanie państwa, które będzie posiadało wartości, idee oraz poglądy odpowiednie do stworzenia otwartego raz aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie rozwijało się wraz z zasadą zrównoważonego rozwoju. Doktryna ta zakłada, iż każdy człowiek respektować będzie prawa innego człowieka, także prawa mniejszości. Największe ugrupowania Zielonej Polityki powstały w latach 70. Są one także często obecne w lewicowych partiach politycznych. Niektórzy ludzie uważają, iż ta ideologia łączy w sobie inne światopoglądy, takie jak liberalizm, socjalizm oraz konserwatyzm. Jednak coraz częściej dowodzi się, iż jest ona samodzielną ideologią i nawet bardziej radykalną od socjaldemokracji. Co więcej, Zielona Polityka dotyczy takich dziedzin polityki jak gospodarkę, społeczeństwo oraz ekologię, dążąc do zrównoważonego rozwoju państwa. Obecnie takie partie „Zielonych” są obecne na całym świecie i mają one podobny program polityczny, a ich działanie opiera się na czterech filarach. Polityka ta oparta jest na zrównoważonym dążeniu do bogactwa, a także odwołuje się do sprawiedliwości w społeczeństwie.


Warto również przeczytać:

Partnerstwo dla Pokoju
Partnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje wspó...

Powstanie Chmielnickiego – 1648 rok
W latach międzywojennych wśród autorów polskich podręczników szkolnych panowało przekonanie, że powstanie z 1648 roku, stanowiąc tragiczny epizod wielowiekowej wspólnej e...

Teoria teistyczna
Istnieje pięć teorii co do tego, jak powstawały państwa, jedną z nich jest teoria teistyczna. Teoria ta zakłada, że państwo powstało poprzez ingerencję sił wyższych i wpł...

Deklaracja praw seksualnych
Deklaracja praw seksualnych opisuje jedenaście praw dotyczących stosunków seksualnych, które są dopełnieniem oraz nieodłączną częścią praw człowieka. Prawa seksualne są t...

V jak Vendetta
Film „V jak Vendetta” jest jednym z najbardziej znanych filmów polityczno – fabularnych. Został on nakręcony w roku 2006. Fabuła tego filmu odbywa się w...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: