Polityka

Scena polityczna

Inne strony warte obejrzenia:

Scena politycznaPojęcie scena polityczna używamy zamiennie z terminem przestrzeń polityczna. Teoretycy zajmujący się analizą niniejszych pojęć oraz ich desygnatów wskazują, że scenę polityczną, czy przestrzeni polityczną określa się nie tyle jako miejsce na którym rozgrywa się życie polityczne, ale raczej (bardziej precyzują) jako partie, ugrupowania polityczne działające czy to w danym kraju, czy we współpracy z innymi krajami (tymi sąsiednimi i usytuowanymi dalej od konkretnego państwa). Można mówić o scenie politycznej w danym państwie, czy w szerszym rozumieniu tego słowa, czyli o scenie politycznej ogólnoeuropejskiej, czy ogólnoświatowej. Dziś, w dobie współpracy państw ze sobą raczej termin scena polityczna rozumie się szerzej niż w odniesieniu do innego państwa. Ponadto ma to potwierdzenie również w tym, ze politykę w państwie dzielimy na politykę wewnętrzną i zagraniczną. Teoretycy danego zagadnienia zwracają uwagę, ze w odniesieniu do sytuacji europejskiej wpływ na takie, a nie inne ukształtowanie sceny politycznej odegrały doniosłe wydarzenia historyczne, które odgniotły swe piętno na kartach naszej historii. Wśród niniejszych wydarzeń za fundamentalne należy uznać następujące: Wielka Rewolucja Francuska, wraz ze swymi powszechnie znanymi hasłami; „Wolność, Równość, Braterstwo”, które diametralnie zmieniają system wartości współczesnej europy na dobre rozprawiając się z feudalizmem; komunizm, socjalizm, jako systemy polityczne wynikłe z Rewolucji Październikowej. Wydarzeń takich jest zapewne o wiele więcej, i każdy kto, choć „lizną” odrobinę historii potrafi wymienić jakieś. Charakteryzuje je jedna wspólna cecha zmieniają bieg historii, a tym samym kształt sceny politycznej. Dziś, jak i w długiej historii ludzkości na kontynencie europejskim, kształt sceny politycznej w dużej mierze wyznaczony jest przez określone siły mające wpływ na politykę. Dużą rolę odgrywają tu oczywiście partie polityczne, ale ogólniej mówiąc o siłach politycznych mamy dziś na myśli: państwo, człowiek, Kościół. Ważne są ich wzajemne relacje, układy, stosunki. W zależności od tego od tego, która z tych sił dominuje na scenie politycznej to taki ustrój mamy (mniej lub bardziej sprawiedliwy, słuszny, lepszy, czy gorszy). Najbardziej oczekiwanym modelem jest fakt, gdy siły te wzajemnie się uzupełniają w walce o lepsze jutro obywateli danego kraju, kontynentu, etc.


Warto również przeczytać:

Zaspokojenie religii greckiej
W bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 wojska hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły połączone siły szwedzko-rosyjskie i wkroczyły do Moskwy. W 1612 roku wybuchło powstanie sk...

Błędy polityki zagranicznej
Status ludzi wolnych umożliwiał swobodne rozporządzanie swoim mieniem oraz miejscem pobytu. Chłopi w większości byli wolni od poddaństwa, z wyjątkiem majątków cerkiewnych...

Partnerstwo dla Pokoju
Partnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje wspó...

Stereotyp chłopa – mordercy
eweryn Goszczyński nie opierał się na historycznych relacjach o przebiegu kolisz- czyzny. Akcję utworu osadził w Kaniowie - miejscowości symbolicznej dla społecznego klim...

Organizacje rządowe i pozarządowe
Organizacje pozarządowe są zazwyczaj obywatelskim ruchem, który został założony po to, aby działać na rzecz danego interesu publicznego, zazwyczaj powstaje on z inicjatyw...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: