Polityka

Rzeczpospolita Polska, Litwa i Ruś

Inne strony warte obejrzenia: laweta rzeszow

Rzeczpospolita Polska, Litwa i Ruś15 lutego 1386 roku Jagiełło przyjął chrzest w Krakowie, nadano mu imię Władysław, trzy dni później poślubił Jadwigę, a 4 marca został koronowany. W tym czasie dla państwa polskiego ważne było odzyskanie Rusi Halickiej, zwłaszcza Przemyśla i Sanoka, gdzie od 1377 roku stacjonowały wojska węgierskie. W roku 1377 Jadwiga wyruszyła na Ruś Halicką. Polskę i Litwę ówcześnie łączyła obawa przed wspólnym zagrożeniem ze strony Zakonu Krzyżackiego. Przez małżeństwo Jagiełły z Jadwigą Królestwo Polskie, a tym samym i należące do niego ziemie ruskie przeszły pod panowanie potomka Giedymina. Piastowie utrzymywali się jeszcze na Mazowszu (które było lennem Polski) do początku XVI stulecia. Przedstawiciele tej linii Piastów wchodzili w związki rodzinne z potomkami Giedymina osiadłymi na Kijowszczyźnie i Chełmszczyźnie. Na tych ziemiach ówcześnie ukształtował się organizm państwowy, w którym brakowało już przedstawicieli dynastii Rurykowiczów. Ich miejsca zostały zajęte przez książąt litewskich dynastii Giedyminowiczów. W połowie XIV wieku państwo litewskie dzieliło się na teren Litwy etnicznej (Litwa właściwa, Litwa Zawilejska, Litwa Powilejska i Żmudź, razem 80 tysięcy kilometrów) oraz ziemie ruskie (obejmujące późniejsze Białoruś i Ukrainę oraz polskie Podlasie – około 90 procent całego terytorium). W skład Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodziły księstwa: kijowskie, czernihowsko-siewierskie, wołyńskie i podlaskie. Właściwa Litwa liczyła tylko 300 tysięcy mieszkańców, a całe państwo zamieszkało tylko dwa miliony osób. Giedyminowicze żenili się zazwyczaj z ruskimi księżniczkami i sprawowali władzę na terenach zamieszkałych przez Rusinów. Na dworze wielkiego księcia litewskiego oraz w urzędach oficjalnie używano języka ruskiego. Książę Olgierd nawiązał kontakt z władcami państw Europy Zachodniej. Prowadził również rozmowy na temat przyjęcia chrztu w obrządku łacińskim, dostrzegając w tym możliwość zbliżenia Litwy do Eyropy. Jadwiga podczas wyprawy na Ruś usunęła w roku 1387 starostów węgierskich i ponownie podporządkowała te ziemie Polsce. Wkrótce nastąpił ponowny rozbiór zachodnich obszarów Księstwa Ruskiego na część polską (Ruś Halicka) i litewską (Wołyń). Wielki książę litewski Witold w 1392 roku opanował Łuck, podporządkowując sobie cały Wołyń. Po trzech latach doszło do podziału Podola na część zachodnią, poddaną Polsce oraz wschodnią, przynależną wielkiemu księciu Witoldowi. W skład państwa polskiego weszła nowa prowincja nazwana Królestwem Rusi. Dopiero później stało się ono integralną częścią Korony.


Warto również przeczytać:

Kozacy
W okresie panowania Jagiellonów państwo polskie stało się środkowoeuropejską potęgą. Umocnienie po zwycięstwie nad Krzyżakami pozycji na wschodnim pograniczu oraz skutecz...

Głosowanie kobiet w referendum
Obecnie prawie we wszystkich państwach kobiety mają prawo zarówno do czynnego udziału w wyborach, jak i do biernego udziału w nich. Kobiety mają w takim przypadku te same...

Gdzie wspólna polityka, tam i zdrada
Ludność ruska okazywała lojalność nie tylko wobec Światopełka, ale i Bolesława, co skłoniło go do odesłania cudzoziemskich oddziałów posiłkowych, jednak uzależnił to od s...

Polska Plus
Polska Plus, pisana również jako „Polska +” jest jedną z młodych partii politycznych w Polsce. Ma ona charakter centroprawicowy. Założona została 9 stycznia 2...

Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt był trzydziestym drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on w dniu trzydziestego stycznia 1882 roku w Hyde Park, w stanie Nowy Jork...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: