Polityka

Ruch społeczny

Inne strony warte obejrzenia: NOTARIUSZ-STAWOWA

Ruch społecznyRuchem społecznym możemy nazwać formę zbiorowego, spontanicznego ruchu społeczeństwa, w którym społeczeństwo pragnie zdobyć dane korzyści i wymusić zmiany. Ruch społeczny jest bardzo często widoczny w dzisiejszych czasach, a same akcje danego ruchu społecznego ma charakter bardzo spektakularny i ma na celu przekazanie ideologii,m jak najszerszej grupie odbiorców. Występują trzy główne typy ruchów społecznych, które można wymienić: ruch ekspresywny, reformatorski oraz rewolucyjne. Każde z tych ruchów jednak pragnie wymusić odpowiednie zmiany, które są ich celem, do którego dążą. Sam ruch społeczny często można również podzielić na świeckie i religijne w zależności od ich charakteru. Ruchy społeczne są tworzone aby wywołać odpowiednie zmiany w społeczeństwie, które mogą doprowadzić do rozwoju społeczeństwa. Ruchy społeczne można zaobserwować przez całe istnienie cywilizacji i są one jednymi z najpowszechniejszych ruchów, jakie społeczeństwa pod względem zmian politycznych mogą wymusić. Jednymi z najbardziej znanymi ruchami społecznymi są obecnie ruchy feministyczne oraz antyglobalizacyjne. Liberalizm jest ideologią, w której najważniejszy jest człowiek. Głównymi hasłami liberalizmu jest wolność i równość wszystkim ludzi w społeczeństwie. Każda z jednostek w społeczeństwie jest indywidualna i wszyscy mogą mieć własne poglądy. W samym liberalizmie ograniczenie władzy państwa jest maksymalne, znaczy to, że państwo może wpływać na ludzi jak najbardziej minimalnie, co daje większą wolność osobistą każdego człowieka. Jednak trzeba pamiętać, że wolność jednej jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innej osoby, daje to wewnętrzny ład w społeczeństwie. W liberalizmie człowiek jest najważniejszy, liberałowie uważają, że człowiek ma od samego urodzenia niezbywalne prawo do wolności, równości i własności, a same prawa naturalne nie są dawane przez władzę państwa, ale wynikające z istnienia idei społeczeństwa. Społeczeństwo w liberalizmie natomiast jest zbiorem jednostek i grup społecznych, które mogą posiadać odmienne zdania i przeciwne interesy i jedynie w społeczeństwie demokratycznym możliwe jest pogodzenie wszelkich sporów. Państwo musi cechować się praworządnością i jego głównymi zadaniami jest wypełnianie wszystkich podstawowych funkcji – zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego i dać jednostkom swobodę działania z gwarancja wolności osobistej i nietykalności własności prawnej. Gospodarka natomiast jest prowadzona na zasadzie wolnego rynku i leseferyzmu.


Warto również przeczytać:

Nasze przekonania polityczne
Nasze polityczne poglądy nie powinniśmy zachować tylko dla siebie z tego względu, że jest to nasza prywatna sprawa i każdy człowiek ma prawo do posiadania swoich w związk...

Przeobrażenia demokratyczne Austrii
Podsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych ...

Opowieść atlantycka
Film „Opowieść atlantycka” jest jednym z polskich filmów politycznych. Został on nakręcony w okresie, gdy powstawało wiele filmów tej kategorii. Wyreżyserowan...

Politycy
Politycy są nieodłącznym elementem polityki. To oni tworzą politykę i to oni są często głównymi elementami, które powodują najwięcej korzyści i szkód. Na całym świecie wy...

Europejska Sieć Przekazu Informacji
Pierwsze z centr przekazu informacji zostały stworzone w roku 1995 roku dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. Przede wszystkim celem tej Sieci Przekazu Informac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: