Polityka

Rezultaty kozackich grabieży

Inne strony warte obejrzenia: http://najlepszytuszdorzes.pl trening

Rezultaty kozackich grabieżySejm piotrkowski w roku 1534 zwrócił się z prośbą do króla Zygmunta I, by skłonił Litwinów do utrzymywania na pograniczu stałych wojsk zaciężnych przeciwko Tatarom. Wówczas propozycja ta została odrzucona. Do projektu Daszkiewicza nawiązał później król Zygmunt August w roku 1568. Przegapiono wtedy bardziej odpowiedni moment do zorganizowania pod państwowym protektoratem wojska kozackiego. W 1572 roku na polecenie króla Zygmunta Augusta Jerzy Jazłowiecki, późniejszy hetman wielki koronny stworzył pierwszy rejestr kozacki. Był to imienny spis Kozaków, których Rzeczpospolita brała do specjalnego oddziału wojskowego. Przestali oni wówczas podlegać jakiejkolwiek władzy administracji cywilnej, a zostali podporządkowani tylko i wyłącznie dowódcy, zwanemu „starszym rejestru”, który podlegał bezpośrednio i wyłącznie hetmanowi koronnemu. Kozacy wpisani do tak zwanego rejestru otrzymywali od państwa otrzymali gwarancję niezależności osobistej. Za panowania Stefana Batorego było tylko pięciuset rejestrowych. Ale już w roku 1590 ich liczba wzrosła dwukrotnie. Rejestrowi jednak stanowili tylko część Kozaków. Władze Rzeczypospolitej, ignorując problemy większości Kozaków, nie zdawały sobie sprawy ze skutków ich samowolnych działań zbrojnych na pograniczu z Turcją. W odwecie za nasilające się grabieżcze wyprawy kozackie na posiadłości tatarskie oraz tureckie Ukraina w roku 1589 została spustoszona przez Turków. W tym samym roku Sejm uznał, że jednym ze sposobów zatrzymania „ukraińskiej swawoli”, grożącej odwetem Porty, będzie przyspieszenie osadnictwa polskiego na stepach i walka ze wszelkiego rodzaju elementem nieposłusznym. Za zgodą Sejmu król rozdał olbrzymie obszary zadnieprzańskie na cele kolonizacyjne. Rozpoczęła się intensywna akcja osiedleńcza, prowadzona przez starostów i ich namiestników w okolicach Białej Cerkwi, Kaniowa, Czerkas oraz innych mniejszych miejscowości. Ustawa sejmowa z 1589 roku o zatrzymaniu „ukraińskiej swawoli” stwierdziła, iż proceder kozacki uprawiają zarówno mieszczanie, jak także osiadli i nieosiadli szlachcice. Sułtan Murad III w odpowiedzi na kozackie grabieże na podległych mu terenach zagroził wysłaniem na Ukrainę dwustu tysięcznej armii. Celem tej interwencji miało być zniszczenie Kozaczyzny, ponieważ sułtan stwierdził, że Rzeczpospolita jest bezradna wobec swoich poddanych.


Warto również przeczytać:

Co kraj to obyczaj
Jak mówi starodawne i bardzo znane przysłowie, że co kraj to obyczaj. I tak w rzeczywistości jest, ponieważ każde państwo rządzi się swoimi prawami, ma swoje ustanowione ...

Prawica po II wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej, komunizm stał się zjawiskiem globalnym, a anty-komunizm stał się integralną częścią polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych...

Wyborcy ważni dla polityków
Każdy polityk, który chce zaistnieć w większym stopniu na arenie politycznej musi niewątpliwie zdobyć zaufanie innych osób. Tymi osobami są wyborcy. Wyborcą jest każdy kt...

Profesjonalizacja armii
Profesjonalizacja armii jest w naszym wojsku obecnie jedną z najważniejszych rzeczy, w których powstały największe zmiany i pozwalają one na o wiele większy rozwój wojska...

Wzmocniona współpraca
Wzmocniona współpraca jest nazwą mechanizmu, który ma pomóc grupie składającej się co najmniej z dziesięciu państw należących do Unii Europejskiej, aby pogłębiły integrac...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: