Polityka

Reżim polityczny

Inne strony warte obejrzenia: gabloty wewnętrzne

Reżim politycznyReżim polityczny określa zbiór metod, jakie stosuje szeroko pojęta władza państwowa w swych dwutorowych stosunkach, a mianowicie względem osób żyjących w społeczeństwie tegoż państwa, jaki i względem współrządzących. Samo słowo reżim wydaje kojarzyć się nam pejoratywnie, a tymczasem ze względu na typ niniejszych stosunków (wspomnianych wyżej) wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje reżimów, będące różnorako oceniane (czy już ocenione przez historię), a są to: reżim autorytarny, reżim demokratycznym, reżim totalitarny. Najbardziej pożądanym wydaje się być reżim demokratyczny. Taki model państwa obecnie jest powszechnie rozpowszechniony w całej europie i na całym świecie. Ustrój demokratyczny wywodzi się swymi korzeniami jeszcze z czasów starożytnych, a charakteryzuje się on tym, że władza jest w rękach obywateli. Władze w demokracji sprawują obywatele, to jest wszelkie decyzje dotyczące państwa, życia społecznego, stosunków międzynarodowych, itd. są podejmowane większością głosów. Można mówiąc o demokracji pośredniej, czy bezpośredniej. W pośredniej rządy sprawuje grupa osób będąca reprezentacją całego narodu. Ten typ demokracji jest bardziej funkcjonalny przez co powszechniejszy. Reżim demokratyczny sensu stricte opiera się na następujących zasadach: dostępność do uprawiania polityki dla wszystkich obywateli, wybory jako sposób legitymizacji władzy, wolność słowa i wyznania, ochrona praw człowieka i obywatela, możliwość zrzeszania się, trójpodział władz na władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, suwerenność kraju. Najniebezpieczniejszym i zagrażającym człowiekowi, to jest hamującym jego rozwój, zbytnio ingerującym we wszystkie sfery życia jest reżim totalitarny, którego zgubne skutki już nie raz doświadczył świat. W systemach totalitarnych rządzący posiada pełnie praw co do rozporządzania wszystkim sferami życia, czy działalności swych poddanych. Nie ma nad nim zwierzchnika. Nie jest on kontrolowany. Dąży do całkowitej władzy nad państwem. Może robić co chce i sprawować swą w władzę w jaki tylko sposób mu się to podoba. Zwykle w krajach z reżimem totalitarnym panuje niesprawiedliwość, tyrania, brak wolności słowa, itp. wszelkie sprzeciwy wobec władzy są surowo karane. Rządzący ma całkowity monopol na podejmowanie wszelkich decyzji oraz dogłębne ingerowanie w życie obywateli swego państwa.


Warto również przeczytać:

Zająć się zdrowiem
Bardzo ważne dla każdego człowieka jest zdrowie, dlatego sporo zależy od tego jakich mamy polityków do spraw opieki zdrowotnej. To oni zajmują się ustanawianiem przepisów...

Radykalne zmiany polityczne
Po upadku Kijowa przeniesiono w 1299 roku rezydencję metropolitalną do Włodzimierza nad Klaźmą. Nadal ważną role odgrywała w Kijowie otoczona wciąż aureolą świętości Ławr...

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Giertych i Kurski – dwie skrajności
Prawnik z wykształcenia, polityk z poczucia obowiązku. Do polityki wszedł z gotowym planem co chce osiągnąć i jak ma wyglądać jego polityczna kariera. To, że jest niezwyk...

Wpływ polityki na literaturę
Wśród tekstów przeciwników unii brzeskiej należy wymienić List do biskupów, którzy wyrzekli się wiary prawosławnej Iwana Wiszenskiego opublikowany w roku 1598. Na uwagę z...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: