Polityka

Rada ministrów

Inne strony warte obejrzenia:

Rada ministrówPrezes rady ministrów jakby mianuje radę ministrów. Najczęściej tworzy się koalicja SLD, UP, PSL. Te koalicje tworzą większość rządową. Prezes rady dobiera sobie ministrów, którzy mu odpowiadają. Nie muszą to być ludzie z sejmu czy senatu. Wszyscy ministrowie muszą odzyskać wotum zaufania od Sejmu. Expose jest to przemówienie ministra czym rząd będzie się zajmował. Sejm natomiast wyraża na to zgodę lub nie. Sejm musi być skuteczny i war godny, musi zwoływać ludzi. Rząd to organ kolegialny. Zbierają się raz na jakiś czas i podejmują uchwały. Rada ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski. Kieruje administracją rządową, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonanie ustaw, chroni interesy Skarbu Państwa. Uchwala projekt budżetu państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Do rady ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych oraz samorządów terytorialnych. Członkowie Rady Ministrów (również Prezes) ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za: naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania, popełnienie przestępstwa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Samorząd terytorialny to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału. Podstawową jednostką jest gmina posiada osobowość prawną. Subsydiarność jest to pomocniczość umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Państwo nie może być przyjazne jeśli jest scentralizowane. Subsydiarnie nie narzuca obywatelowi rozkazów ale podsuwa mu pomysł. Są trzy szczebla samorządu gmina, powiat, województwo. W samorządach nie ma hierarchii, nikt nie może nikomu nic zarzucić. Nie jest to tak zwana drabina pomimo mówienia o szczeblach. Gmina jest najbliżej obywatela. Burmistrz, wójt, prezydent są to organy jednoosobowe wykonawcze. Rada powiatu- organ uchwałodawczy. W samorządzie nie ma hierarchii , województwo nie ma nic do powiatu ani do gminy. Najważniejsza jest gmina ponieważ jest najbliżej obywatela. W gminie mamy organ kolegialny, uchwałodawczy a także burmistrza lub wójta lub prezydenta organ wykonawczy. W powiecie natomiast zarząd powiatu a na jego czele stoi starosta. W województwie sejmik czyli organ uchwałodawczy, zarząd i marszałek organ wykonawczy. Wojewoda jest przedstawicielem rządu.


Warto również przeczytać:

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Mity Polityczne
Mit polityczny jest sposobem na tworzenie nowych idei, które bazują na fałszywym i złudnym myśleniu. Sam mit polityczny można nawet porównać do zwykłych mitów, ponieważ b...

Narodowy syndykalizm
Narodowy syndykalizm jest ideologią polityczno-społeczną, która wywodzi się z lat 30 wieku XX. Ideologia ta głosi przede wszystkim hasła, które nawołują do rewolucji naro...

Zaspokojenie religii greckiej
W bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 wojska hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły połączone siły szwedzko-rosyjskie i wkroczyły do Moskwy. W 1612 roku wybuchło powstanie sk...

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Jest on polskim politykiem. Jego działalność polityczna ulegała wielokrotnym zmianom. W latach 2001 do 2009 ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: