Polityka

Przeobrażenia demokratyczne Austrii

Inne strony warte obejrzenia: tani notariusz w Łodzi

Przeobrażenia demokratyczne AustriiPodsycane przez politykę Wiednia w myśl zasady divide et impera antagonizmy narodowe wynikały najczęściej z dawnych sporów etniczno – terytorialnych i wyznaniowych oraz ze szczególnego układu sił w Galicji Wschodniej, gdzie konserwatyści hamowali rozwój ukraińskiego ruchu narodowego. Polacy galicyjscy, dążący do kompromisu z monarchią, wyłamywali się z polityki solidarności z innymi narodami słowiańskimi. Część polityków galicyjskich opowiadała się za przekształceniem Galicji – na wzór Węgier – w autonomiczną część imperium Habsburgów. Przez usamodzielnienie Galicji rozumiano ograniczenie centralistycznej władzy Wiednia przy rozszerzeniu swobód autonomicznych Polaków, a jednocześnie ograniczaniu ukraińskich postulatów w zakresie praw publicznych, języka i oświaty. Wierność konserwatystów monarchii Habsburgów uzasadniona była nie tylko interesami wewnętrznymi. Uważali oni, że Austria stanowi zaporę przeciwko ekspansji Rosji, a każda dyplomatyczna, a tym bardziej militarna porażka Wiednia umacnia pozycję Rosji. Z tego powodu wprowadzenie federacji, a tym samym równouprawnienie innych narodów doprowadziłoby do wzrostu wpływów Słowian, z których część uważała Rosję za swoją obrończynię i patronkę. Z tego też powodu koła rządzące w monarchii habsburskiej zamiast idei federacji, wprowadzającej równouprawnienie narodów – przeforsowały pseudofederalizm austro-węgierski, będący w istocie złagodzoną formą panowania nad innymi narodami. Austria należała do państw, w których rozpoczęto przeobrażenia demokratyczne, lecz ich nie dokończono. Wiązały się one w zasadzie z formowaniem samodzielnych państw narodowych. Niedorozwój demokratyzmu wynikał z przewagi elementów konserwatywno-ziemiańskich, powiązanych z biurokracją centralistyczną. Próby rozwiązania kwestii narodowej natrafiały na trudne do pokonania przeszkody. Należało do nich zróżnicowanie poszczególnych krajów koronnych pod względem stopnia rozwoju ekonomicznego, a w następstwie tego – w strukturach społecznych oraz w stopniu dojrzałości politycznej i kulturalnej. Przeobrażenia ustroju państwowego w monarchii habsburskiej, jakie nastąpiły w końcu lat sześćdziesiątych XIX stulecia, poprzedzał dyplom październikowy z 1860 roku i patent lutowy cesarza Franciszka Józefa I. Pierwszy z nich tworzył podstawy prawne autonomii krajów koronnych i wyposażał w kompetencje sejmy krajowe. Drugi akt konstytucyjny, z 26 lutego 1861 roku, dotyczył instytucji reprezentacyjnych – Izby Panów i Izby Posłów, tworzących razem Radę Państwa, czyli parlament austriacki. Członków Izby Posłów wybierały sejmy krajowe, a osoby wchodzące w skład Izby Panów mianował cesarz. Patent lutowy i wydane na jego podstawie akty prawne stanowiły podstawę autonomii galicyjskiej.


Warto również przeczytać:

Polska Plus
Polska Plus, pisana również jako „Polska +” jest jedną z młodych partii politycznych w Polsce. Ma ona charakter centroprawicowy. Założona została 9 stycznia 2...

Wyłączenie Chełmszczyzny z terenów Królestwa Polskiego
Zakon ojców bazylianów oddano w 1864 roku pod zarząd prawosławnego konsystorza chełmskiego, a następnie - po próbach stawiania oporu - starano się zmusić tych zakonników ...

Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej jest lewicową partią polityczną opowiadającą się za demokratycznym państwem prawa, społeczną gospodarką rynkową i pełnym upodmiotowieniem oby...

Przestrzeń publiczna
Do przestrzeni publicznej zalicza się wszystkie dostępne oraz nieodpłatne miejsca, a także fizyczne przestrzenie, gdzie mogą udać się wszystkie społeczne jednostki. Do ta...

Obecna polityka naszego kraju
Nie da się ukryć, że z pojęciem polityka wiąże się obecnie wiele emocji z tego względu, że w tym roku mają miejsce wybory na najważniejsze stanowisko w naszym kraju jakim...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: