Polityka

Przebieg wyborów w Polsce i USA

Inne strony warte obejrzenia:

Przebieg wyborów w Polsce i USAWybory samorządowe polegają na wyborze reprezentantów danych samorządów, takich jak : sejmików województw, rad powiatów oraz rad gmin. Również tymi wyborami określa się wyłanianie burmistrzów, prezydentów miast oraz wójtów. Wybór jednoosobowych reprezentantów Polski został włączony do wyborów samorządowych w roku 2002. Warto zaznaczyć, iż w tych gminach, gdzie zamieszkuje maksymalnie dwadzieścia tysięcy osób przeprowadza się większościową ordynację w systemie względnej większości. Z kolei w tych gminach oraz województwach i powiatach, gdzie mieszka ponad dwadzieścia tysięcy ludzi przeprowadza się wybory według proporcjonalnego systemu. Niestety, zarzuca się tym wyborom wiele negatywnych cech, ponieważ dążą one do upolitycznienia danych organów. Aby posiadać bierne oraz czynne prawo w wyborach samorządowych należy stale zamieszkiwać dany teren gminy, powiatu bądź województwa, a ponadto spełniać wymogi dotyczące wieku. Dlatego też dopiero po osiągnięciu pełnoletniości można brać czynny udział w głosowaniu. Głosować natomiast nie mogą te osoby, które zostały pozbawione swoich praw. Również narzucane są dodatkowe zasady kandydowania w wyborach samorządowych. Wybory na prezydenta w Stanach Zjednoczonych w roku 2008 odbyły się 4 listopada, we wtorek. Po przeprowadzonym głosowaniu na elektorów popierających zaostali wybrani : Barack Obama, Joseph Biden, Sara Palin oraz John McCain. Pozostali kandydaci nie otrzymali elektorskich głosów. Warto dodać, iż przeprowadzane wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych były w systemie ordynacji większościowej we wszystkich stanach poza stanem Nebraska oraz Maine. W kolejnym etapie wyborów, o znaczy 15 grudnia 2008 roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierano dwie osoby, które otrzymały status prezydenta oraz wiceprezydenta. Głosy, które były wówczas przekazane na kandydatów zostały przekazane do Senatu. Następnie, 8 stycznia 2009 roku dokonano przeliczenia głosów w obecności Izby Reprezentantów oraz Senatu. Prezydentem z Stanach Zjednoczonych może zostać tylko osoba, która otrzymała bezwzględnie większą liczbę głosów. Jeśli tego nie dokona, wówczas Izba Reprezentantów dokonuje wyboru prezydenta, a Senat Wiera wiceprezydenta. Osoby wybrane w tym głosowaniu zostały zaprzysiężone 20 stycznia 2009 roku.


Warto również przeczytać:

G6
„G6” to nazwa sześciu państw należących do Unii Europejskiej. Państwa są największymi w wspólnocie europejskiej, a także mają największą władzę oraz siłę we w...

Podział armii
Armia jest podzielona na wiele części, które składają się w dużej mierze na to, jak poszczególne oddziały są ułożone i kto musi być w danym oddziale. Bardzo ważnym elemen...

Instytucje polityczne
Instytucje polityczne w ówczesnej demokratycznej Polsce stanowi: władza centralne, władze regionalne i lokalne oraz administracja publiczna, a także instytucje porównawcz...

Totalitaryzm, Komunizm, Nazizm Faszyzm
Totalitaryzm jest system rządu, który był charakterystyczny dla reżimów dyktatorskich w XX wieku. Ideologia ta dążyła do przejęcia totalnej władzy nad społeczeństwem oraz...

Ręce do góry
Film „Ręce do góry” jest filmem autobiograficznym oraz politycznym. Został on nakręcony w roku 1967, jednak przez wiele lat nie był on emitowany w kinach, pon...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: