Polityka

Prawosławni i unici

Inne strony warte obejrzenia:

Prawosławni i uniciZiemie rodu Ostrogskich kojarzone były z całym terytorium Rusi-Ukrainy, od Kijowa po Lwów, ponieważ tylko ich uważano za potomków w prostej linii legendarnego założyciela Kijowa, księcia Kija, a następnie Włodzimierza Wielkiego oraz w siódmym pokoleniu książąt halickich – Daniela i Lwa. Tradycja taka miała dać początek idei Rusi-Ukrainy jako trzeciego członu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do rodu tego należał jeden z największych ruskich magnatów Konstanty Wasyl Ostrogski. W latach 1559–1608 był on wojewodą kijowskim, władał jedną trzecią obszaru Wołynia, posiadał także liczne majątki na Kijowszczyźnie, w Małopolsce Wschodniej i na Litwie. Majątek i stałe zaangażowanie w sprawy Cerkwi prawosławnej sprawiły, że Konstanty Wasyl Ostrogski zaliczał się do najbardziej wpływowych osobistości na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Ostrogski także pragnął zbliżenia Kościoła katolickiego z prawosławną Cerkwią. Jego głównym celem stało się zreformowanie Cerkwi, a w dalszej przyszłości zjednoczenie całego chrześcijaństwa w obliczu zagrożenia Europy przez ekspansję islamu. W planach Konstantego Wasyla Ostrogskiego przyszła unia z katolicyzmem miała objąć całe prawosławie; a co najważniejsze – również poza granicami Rzeczypospolitej. Z tego właśnie względu Ostrogski, który początkowo był zwolennikiem unii, stał się jej przeciwnikiem. W roku 1620 przywrócona została hierarchia duchowna Cerkwi prawosławnej. Spowodowało to dalsze zaostrzenie sporów między Rzecząpospolitą a prawosławną ludnością Ukrainy i Białorusi oraz doprowadziło do długotrwałych nieporozumień na Kresach. W obliczu najazdu moskiewskiego Sejm elekcyjny w 1632 roku udzielił prawosławiu gwarancji prawnych. Wystawiony w następnym roku dyplom Władysława IV zapewniał im wolność kultu. Dyzunicka szlachta uzyskała wpływ na obsadę biskupstw, a prawosławni mieszczanie mieli dostęp do urzędów w miastach. Król Władysław IV mianował w roku 1633 metropolitę kijowskiego, którym został Piotr Mohyła, i tym samym zalegalizował w całości nielegalną dotąd hierarchię prawosławną. Na podstawie uchwały sejmowej w 1635 roku zarówno prawosławni, jak i unici uznani zostali przez państwo za równoprawnych obywateli, a hierarchę prawosławną oficjalnie zaakceptowano. Prawosławnym gwarantowano również możliwość budowania i utrzymywania świątyń, bractw, szkół, drukarni i seminariów duchownych.


Warto również przeczytać:

Opinia publiczna
Opinię publiczną definiujemy jako reakcję osób, grup społecznych, czy pewnych zbiorowości ludzkich na sytuację jaka rozgrywa się na scenie politycznej danego państwa, na ...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

V jak Vendetta
Film „V jak Vendetta” jest jednym z najbardziej znanych filmów polityczno – fabularnych. Został on nakręcony w roku 2006. Fabuła tego filmu odbywa się w...

Senat
Senat wraz z Sejmem składa się na polską władzę ustawodawczą, a w szczególnych przypadkach razem z Sejmem tworzy Zgromadzenie Narodowe. Senat, podobnie jak Sejm, jest wa...

Program polityczny LPR
Na samym początku partia polityczna Ligia Polskich Rodzin nawiązywała do obozu przedwojennego demokratyczno – narodowego i do poglądów, które głosił bardzo znany wó...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: