Polityka

Prawa człowieka, a polityka

Inne strony warte obejrzenia: http://elzbietapiskorska.pl/kancelaria-adwokacka-lublin.html kancelaria-hermant.pl prawnik szczecin

Prawa człowieka, a politykaAnalizując cały katalog praw człowieka, czyli specyficznych i ściśle określonych uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi dostrzegamy, ze prawa te są odpowiednio uszeregowane- jedne mniej znaczące inne fundamentalne. W historii pojawiło się wiele prób systematyzacji i klasyfikacji tychże praw. Wielu teoretyków z dziedziny państwa i prawa przyglądało się tymże uprawnieniom naturalnym przysługującym człowiekowi tylko i ze względu na fakt, ze jest istotą ludzką. Trudno jednoznacznie je pogrupować, a nawet równie trudno je wyliczyć. Pewne systematyzacje zależą od tego na jakim stanowisku filozoficznym staniemy analizując prawa człowieka. Jedno jest pewne – prawa człowieka wynikają z posiadania przez człowieka godności i jako takie pozwalają mu godnie żyć oraz współżyć z innymi ludźmi, to jest obywatelami konkretnego państwa, kontynentu, czy całego świata. Ludzie uprawiający politykę nigdy nie powinni postępować wbrew prawom człowieka, czy to w swych zwykłych codziennych działaniach, czynnościach, itp., czy (a może raczej przede wszystkim) podczas uchwalania praw, sprawowania władzy, itp. Tylko te prawa nie będą krzywdzące, które wynikają z natury ludzkiej, tylko te, będą sprawiedliwe, które współdziałają z tą naturą. W polityce nie zapominajmy, ze podstawowym i fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Każdy kraj jest winien strzec tego prawa, chronić go. Aczkolwiek życie to powinno być godne tego, co znaczy bycie człowiekiem, stąd też prawo do życia implikuje ze sobą szereg innych, ważnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, praw. Inne prawa człowieka to: prawo do wolności religijnej, do wolności sumienia, myśli, prawo do podmiotowości prawnej, do decydowania o swoim życiu, prawo do nauki, wychowania, do pomocy ze strony państwa, prawo do szczęścia, do nauki, rozrywki, pomocy socjalnej, prawo do własności, do zrzeszania się, do pracy, pomocy socjalnej oraz cały szereg innych. Wielką wykładnią praw człowieka jest powstała w 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez ONZ. To niezwykły dokument omawiający szczegółowo charakter praw człowieka oraz inne szczegółowe kwestie z nimi związane. Prawa człowieka uważa się za prawa, które są naturalne, nienaruszalne, niezbywalne i niepodzielne, a występowanie jednego prawa implikuje kolejne. Praw tych nie można się zrzec, przysługują one wszystkim ludziom, stanowią całość oraz są ponadczasowe i niezależne od błędnych ustaleń niesprawiedliwych ustrojów politycznych.


Warto również przeczytać:

Władza Kościoła w Bizancjum
Na Wschodzie ugruntował się z czasem pogląd, że to cesarz (car) jest namiestnikiem Boga na ziemi nie tylko jako najwyższa władza państwowa, ale również jako osoba duchow...

Kumoterstwo
Kumoterstwem nazywa się wzajemne popieranie się ludzi, którzy są połączeni przynależnością do danej grupy, czy też pokrewieństwem. Najczęściej czynią oni to, aby osiągnąć...

Polskie Stronnictwo Ludowe
Polskie Stronnictwo Ludowe – w skrócie znane także jako PSL – jest jedną z polskich partii politycznych o charakterze agrarystycznym. Została ona utworzona 5 ...

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Ziemia włodzimierska
W 1355 roku Polacy zdobyli Włodzimierz, a siedem lat później Litwini opanowali Kijów. W roku 1366 Polska zawarła z Litwą pokój kończący walki o Ruś. Polska podporządkował...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: