Polityka

Prawa człowieka

Inne strony warte obejrzenia:

Prawa człowiekaPrawa człowieka mogą być naturalne i polityczne. Do naturalnych zliczamy życie, wolność, własność natomiast do politycznych zrzeszania się, głosowania, równości wobec prawa, swoboda manifestowania, do udziału w publicznym życiu. Najstarszym kodeksem praw człowieka był kodeks Hammurabiego. Mówił o tym, że, król jest po to, aby stał na straży sprawiedliwości i bronił słabszych. Miało to konkretne znaczenie w zdolności do wypowiadania się w Grecji. Deklaracja Praw Człowieka i obywatela (francuska) 1789 mówiła o tym, że, człowiek rodzi się wolny i równy wobec prawa. Wolność rozumiano, jako możliwość robienia wszystkiego, aby nie przeszkadzać innym, wolność do swobody myśli i informacji. Na arenie międzynarodowej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948 gwarantowała prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego, ochronę przed dyskryminacją, nietykalność osobistą. Pakt Praw Człowieka 1964 został uchwalony przez ONZ. Wyodrębniał Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakt Praw gospodarczo- społeczno- kulturalnych. pakt odnosił się do zakazu pozbawienia wolności człowieka, który nie jest w stanie spłacić długów, humanitarne i godne traktowanie ludzi pozbawionych wolności, prawa dzieciom, prawa mniejszości narodowych, prawo do samostanowienia, obowiązek niedyskryminacji. Polska jest republiką. Suwerenem jest lud. Władza zwierzchnia wywodzi się od narodu. Polska jest państwem demokratycznym ponieważ, władza należy do obywateli. Karol Ponteskiusz wymyślił trójpodział władzy, aby nie miała praw w całej dziedzinie. Władza dzieli się na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Władza sądownicza może kontrolować władzę wykonawczą. Wzajemnie się kontrolują, ale nie podlegają sobie nawzajem, mają swoją niezależność. Niezależność w takim przypadku ma zapewnić że, żadna władza nie będzie dążyła do tery totalizmu. Ustrój terytorialny ma równe prawa na poszczególnych terenach. Na czele Polski stoi prezydent, dalej jest parlament. W Polsce można również wymienić partie polityczne, które w jakiś sposób tworzą ustrój państwa. W ustroju terytorialnym można wyróżnić samorząd terytorialny, który ma trzy stopnie samorządności. Najwcześniej powstała rada gminy, potem w 1999 roku powiat (rada, zarząd), później województwo. Wojewoda jest delegatem rządu na dane województwo. Burmistrzowie odpowiadają za miasta, gminy i powiaty. Wójtowie natomiast stoją na czele wsi. Podział kompetencji działa na zasadach decyzji finansowych, kontroli uczenia.


Warto również przeczytać:

Jak przeciwdziałać wojnom
Polityka obecnie stara się przeciwdziałać wojną na całym świecie, w wielu przypadkach jest to prowadzone poprzez misje stabilizacyjne i misje pokojowe, które powodują, że...

Zwierzchnictwo państwa rosyjskiego
Chmielnicki już w roku 1650 kilkakrotnie zwracał się do cara z prośbą o wzięcie Kozaczyzny pod opiekę przez państwo rosyjskie. Wykorzystywał wszystkie nadarzające się oka...

Sądownictwo
Władza sądownicza jest najbardziej złożoną władzę, gdyż zawieraj bardzo rozbudowaną strukturę funkcjonowania. Istnieją bowiem bardzo różne formy działania, a także specyf...

Foresight
Foresight jest metoda prognozowania zmian, jakie mogą zajść w polityce lub na świecie. Metoda ta jest prowadzona przez polityków, organizacje rządowe, naukowców i inne wa...

Unia brzeska
Do podniesieni poziomu oświaty wśród Ukraińców przyczyniła się uczelnia z ukraińskim językiem wykładowym – filia Akademii Kijowskiej w Winnicy, przeniesiona następn...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: