Polityka

Powiązania rodzinne

Inne strony warte obejrzenia: migomedia opinie

Powiązania rodzinneIstotne znaczenie dla książąt ruskich miała pomoc okazywana im przez polskich władców. Sojusznikiem ruskich kniaziów (Światopełka i jego syna Jarosława wołyńskiego) był Bolesław Krzywousty. Małżeństwo Bolesława ze Zbysławą (córką Światopełka) zapewniło jednocześnie Bolesławowi Krzywoustemu uzyskanie wsparcia Kijowa w walkach z książętami halickimi. Książę Jarosław wraz z całym majątkiem wyjechał do Polski, gdzie był wdzięcznie przyjęty przez swojego szwagra Bolesława Krzywoustego. Wojna Krzywoustego z Monomachem i z przymierzonymi z nim książętami ruskimi o władzę na Wołyniu zbiegła się z niepowodzeniem walk polskich wojsk na Pomorzu. Podobno jak wielu władców tej epoki Monomach osadził swoich synów kolejno: Mścisława w Nowogrodzie, Jaropełka w Perejesławiu, Wiaczesława w Smoleńsku, Jerzego w Księstwie Rostowsko-Suzdalskim i Andrzeja we Włodzimierzu Wołyńskim. Podporządkował sobie władców na pograniczu polsko-ruskim, w tym w Grodach Czerwieńskich. W ten sposób przywrócona została na kilka dziesięcioleci jedność Rusi Kijowskiej. Pięcioletnią wojnę Bolesława z książętami ruskimi zakończyła śmierć Monomacha w 1125 roku. Jego synowie – Włodzimierz, a następnie panujący do 1132 roku Mścisłąw – byli zajęci obroną panowania przed buntującymi się książętami, Litwinami i Połowcami. Znacznie gorzej wyglądały stosunki polskiego władcy z następcami zmarłych w 1124 roku Rościsławiczów – Wasylka i Wołodara. W 1132 roku zmarł utrzymujący przyjazne stosunki z Polską Mścisław, a jego następca zajęty był konfliktami dynastycznymi. W tym samym roku książęta południoworuscy zawarli sojusz z panującymi w Czechach, Austrii i na Węgrzech władcami przeciwko Bolesławowi Krzywoustemu. W celu rozbicia sojuszu Bolesław wyprawił się na Węgry, ale po nierozstrzygniętej walce wycofał się. W roku 1134 w Merseburgu polski władca złożył hołd cesarzowi niemieckiemu. Po uregulowaniu stosunków z Niemcami Krzywousty zabezpieczył się przed najazdem książąt ruskich, zawierając podwójne związki małżeńskie. Córkę Ryksę wydał za Włodzimierza wołyńskiego. W roku następnym Wierzchosława, siostra Włodzimierza, poślubiła Bolesława Kędzierzawego, najstarszego syna Krzywoustego i Salomei. Pod konie panowania, w roku 1138, polski władca wprowadził zasadę senioratu, która była znana na Rusi już od czasów Jarosława Mądrego. W tym samym okresie na Rusi rozpoczął się proces feudalnego rozdrobnienia i dzielnicowego podziału. Doprowadziło to do wyodrębnienia się samodzielnych księstw: nowogrodzkiego, rostowsko-suzdalskiego, muromsko-riazańsiego, smoleńskiego, kijowskiego, czernihowskiego, siewierskiego, perejesławskiego, wołyńskiego, połockiego, turowsko-pińskiego i halickiego.


Warto również przeczytać:

Unia brzeska
Do podniesieni poziomu oświaty wśród Ukraińców przyczyniła się uczelnia z ukraińskim językiem wykładowym – filia Akademii Kijowskiej w Winnicy, przeniesiona następn...

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są ...

Systemy polityczne
Systemy polityczne są zagadnieniem bardzo obszernym i można się nad nimi bardzo długo rozwodzić. Typowymi systemami politycznymi na świecie są system liberalny, postkomun...

Działania hajdamaków
Polsko-ukraińskie stosunki na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w znacznym stopniu zdeterminował narastający kryzys państwowości polskiej. W pierwszej połowie XVIII wie...

Ekonomia konstytucyjna
Ekonomia konstytucyjne wywodzi się z nauk politycznych oraz z ekonomii. Przede wszystkim obejmuje ona analizowanie ograniczeń dokonywanych wyborów przez gospodarcze podmi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: