Polityka

Polityka zagraniczna państwa

Inne strony warte obejrzenia: Roland BK-5 - PASJA

Polityka zagraniczna państwaPolityka zagraniczna to bardzo ważny element polityki każdego kraju, bo to właśnie polityka zagraniczna wpływa na stosunki danego państwa z innymi. Można by nawet powiedzieć, że polityka zagraniczna jest poniekąd wizytówką danego państwa na arenie międzynarodowej, dlatego tak ważne jest, by prowadzona ona była w sposób właściwy. Polityka zagraniczna w dużej mierze wypływa z polityki wewnętrznej danego państwa, ponieważ ma ona realizować cele państwa na arenie stosunków międzynarodowych, a cele te są zwykle określone właśnie w założeniach polityki wewnętrznej państwa. Za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest przede wszystkim minister spraw zagranicznych, lecz warto także wspomnieć o dość istotnej roli prezydenta, który przecież pełni funkcje reprezentacyjne. Polityka zagraniczna czasami staje się synonimem polityki bezpieczeństwa, ponieważ ma ona także na gruncie różnych zabiegów dyplomatycznych zapewnić państwu pokój i chronić je przed agresją ze strony innych państw. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że polityka zagraniczna państwa nie może być wynikiem przypadku, musi być ona wypadkową dokładnie opracowanej strategii politycznej zgodnej z racją stanu danego państwa. Istotny jest także w prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej dobór odpowiedniej taktyki, na którą składają się właściwie mniejsze, łatwiejsze do realizacji cele. Polityka zagraniczna może stosować bardzo różne formy działania. Dużo zależy od pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Wiadomo, ze państwo słabe raczej nie może zastosować nacisku czy przymusu, w takiej sytuacji bardziej opłacalne będzie użycie perswazji czy technik nakłaniania. Jak już zostało wspomniane, polityka zagraniczna ma wyrażać racje stanu państwa poza jego granicami, czyli na arenie międzynarodowej. Co to właściwie znaczy? Przede wszystkim polityka zagraniczna powinna kłaść nacisk na możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, poza tym istotne jest także zapewnienie państwu optymalnych warunków rozwoju. Jeśli chodzi o inne długofalowe cele polityki zagranicznej, to koniecznej jest także wspomnienie o staraniach na rzecz wzrostu ogólnie rozumianej siły państwa i poprawy jego pozycji na tle innych podmiotów polityki międzynarodowej. W głównej mierze cele te wymagają zaangażowania wielkich środków i poświęcenia wielu lat na osiągnięcie ich, jednak są one oczywistymi dążeniami polityki zagranicznej.


Warto również przeczytać:

Powiązania rodzinne
Istotne znaczenie dla książąt ruskich miała pomoc okazywana im przez polskich władców. Sojusznikiem ruskich kniaziów (Światopełka i jego syna Jarosława wołyńskiego) był B...

Kto może zostać politykiem w Polsce
Zgodnie z definicją, za polityka można uznać osobę, która dąży do zdobycia władzy i możliwości, aby móc rządzić państwem. Należy jednak pamiętać, że powinna ona przede ws...

Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie
Unia polsko-litewska, kształtująca się jako federacyjny związek Polski z Litwą w XV–XVII wieku, była tworzona i umacniana stopniowo aktami prawnymi podpisanymi w Kr...

Ludność w państwie
Żadne państwo nie może istnieć bez swoich obywateli. Tak jak terytorium i władza, państwo potrzebuje ludności, aby móc istnieć. Obywatele są integralną częścią każdego pa...

Konstytucja Polski
W instytucji, jaką jest państwo, bardzo ważną role pełnia różnego rodzaju akty normatywne, które kształtują sposób funkcjonowania państwa. Najważniejszym z tych aktów jes...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: