Polityka

Polityka społeczna państwa

Inne strony warte obejrzenia: http://polemologia pl

Polityka społeczna państwaPolityka społeczna to bardzo ważny obszar działalności władzy wykonawczej, którego absolutnie nie można bagatelizować. Polityka społeczna ma na celu, mówiąc bardzo ogólnie, eliminowanie wszelkich problemów i nieprawidłowości społecznych. Jej zakres działania jest zatem bardzo szeroki. Wystarczy zresztą zaznaczyć, że do polityki społecznej zalicza się także: politykę ochrony zdrowia, politykę kulturalną, rodzinną, mieszkaniową, zatrudnienia itd. Tak więc z powodzeniem można uznać, że polityka społeczna reguluje naprawdę ogromny obszar życia społecznego, stąd też wyjątkowo istotne jest, by w zajmowały się nią osoby odpowiednio zaangażowane społecznie i chętne do pracy na rzecz społeczeństwa, nawet jeśli bywa ona czasem niewdzięczna. Ogólnie rzecz ujmując, polityka społeczna ma na celu głównie zapewnienie obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeństwa socjalnego. To właśnie polityka społeczna zajmuje się pomocą ludziom, których dotknęły skutki utraty dochodów z powodu choroby, starości, bezrobocia itd., to właśnie w gestii osób zajmujących się polityką społeczną leży zapewnienie takim osobom bytu i względnego bezpieczeństwa poprzez przyznanie odpowiedniego zasiłku. Polityka społeczna ma też zajmować się niejako inwestowaniem w obywateli, co polega w dużej mierze na zapewnieniu różnych szans rozwoju młodych ludziom, którzy, korzystając z oferty polityki społecznej, zdobędą odpowiednie wykształcenie, staną się kiedyś konkurencyjni na rynku pracy i tym samym będą napędzać rozwój polityki gospodarczej. To właśnie w ramach polityki społecznej przyznaje się rodzinom zasiłki na wyprawki szkolne dla dzieci albo stypendia socjalne dla studentów - środki te mają wyrównać szanse młodych ludzi zdobywających dopiero wykształcenie. Polityka społeczna to jednak nie tylko pomoc finansowa dla osób mniej zamożnych, to także wszelkie działania zmierzające do zaprowadzenia pokoju społecznego opartego na tolerancji dla różnic między ludźmi. Nie trzeba chyba mówić, że zwykle większy ład społeczny panuje w społeczeństwach, w których łatwo zauważyć względny dobrobyt i stabilizację polityczną, które często są wypadkową dobrze prowadzonej polityki społecznej właśnie. Warto jeszcze przypomnieć, że polityka społeczna kładzie wielki nacisk na jednostkę społeczną, jaką jest rodzina i że ma ją wspierać zgodnie z zasadą pomocniczości, co ma w efekcie doprowadzić do stworzenia odpowiednich warunków życia dla wielu polskich rodzin.


Warto również przeczytać:

Czy warto zostać politykiem
Pytanie czy warto zostać politykiem jest bardzo trudne. Wszystko zależy od indywidualnych chęci i ambicji i od tego, czego oczekuje się od takiego stanowiska. Trzeba zauw...

Kandydat na prezydenta
Kandydat na prezydenta powinien mieć dobry wizerunek polityczny. Przy czym dobry najczęściej znaczy po prostu – odbierany społecznie jako dobry, co zawsze można spr...

Kampania wyborcza
Kampania wyborcza, to okres w którym kandydaci na dane stanowisko w rządzie politycznym pokazują swój program polityczny. Bardzo często podczas kampanii wyborczej wykorzy...

Polityka rewitalizacji miast
Ważne jest, by polskie miasta w sposób energiczny przystępowały do zmiany swojego wyglądu i zaczęły prowadzić w tym celu konsekwentną politykę obejmującą kompleksowo różn...

Wybory prezydenta w Polsce
W Polsce wybór prezydenta jest bardzo ważnym procesem. Odbywa się on co pięć lat, lecz w przypadku nagłej śmierci prezydenta, bądź w innych okolicznościach proces ten moż...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: