Polityka

Polityka rozszerzania posiadłości

Inne strony warte obejrzenia: eprawohub.pl/zapytaj-prawnika/

Polityka rozszerzania posiadłościPo śmierci Olega w 922 roku nowy władca kijowski kontynuował politykę rozszerzania posiadłości, prowadząc dalsze wyprawy na Bizancjum w latach 920, 941 i 944. Podczas ostatniej z nich wojowie ruscy dotarli do rzeki Dunaj i zawrócili dopiero po otrzymaniu zadowalającego ich okupu od cesarza bizantyjskiego. Olga, która po śmierci męża Igora sprawowała rządy w imieniu małoletniego syna Światosława, zajmowała się nie tylko sprawami wewnętrznymi Księstwa Kijowskiego, ale również dyplomacją. Gdzieś około 955 roku przybyła do Konstantynopola na spotkanie z cesarzem już jako chrześcijanka, której na chrzcie w Kijowie nadano imię Helena. Jaropełk – kontynuował politykę Olgi – starał się wzmocnić dyplomatyczne stosunki z Niemcami, co potwierdza wysłanie w 973 roku na dwór cesarza Ottona II specjalnego poselstwa z darami. Za czasów pierwszych książąt kijowskich (Olega i jego następcy Igora) zostały zawarte pisemne traktaty z Bizancjum. Były one pierwszymi politycznymi i gospodarczymi układami Rusi Kijowskiej z innymi państwami. Podkreślano w nich rolę pokoju oraz określano zasady regulowania kwestii handlowych, udzielając przy tym gwarancji bezpieczeństwa dla wolności handlu. W okresie panowania Włodzimierza, nazwanego „Wielkim” i kilku jego następców Ruś Kijowska zajmowała ziemie wschodniosłowiańskie i należała aż do 1240 roku, czyli do najazdu Tatarów, do największych państw w południowo-wschodniej części Europy. Znaczenie Rusi na arenie międzynarodowej umacniane było dzięki intensyfikacji kontaktów politycznych oraz poprzez zawieranie małżeństw dynastycznych. Szczególne znaczenie miał ślub wielkiego księciaw kijowskiego Włodzimierza z Adelą, córką niemieckiego hrabiego Kynona von Enindena, zawarty w 1011 roku. Ich córka Maria Dobroniega poślubiła polskiego monarchę Kazimierza Odnowiciela. Dwór księcia kijowskiego Jarosława (zwanego Mądrym) utrzymywał rozległe kontakty z wieloma krajami Europy. Władca ten był spokrewniony z osobami panującymi w Anglii, Francji, Niemczech, Skandynawii, na Węgrzech i oczywiście w Bizancjum. Córka Jarosława Anna została żoną francuskiego króla Henryka I. Udowodniono, że własnoręcznie – cyrylicą i literami łacińskimi – podpisała ona reskrypty wydane w imieniu małoletniego króla Filipa I. Wnuczka Jarosława Eupraksja Adelajda, córka Wsiewołoda, wyszła za mąż za cesarza Henryka IV.


Warto również przeczytać:

System wyborów politycznych
System wyborczy możemy rozumieć w sposób dwojaki. Z jednej strony ogół zasad prawnych i pozaprawnych, które regulują sposób przygotowania i przeprowadzenia wyborów, oraz ...

Polityka divide et impera
Mazepa podobnie jak Chmielnicki, dowodził dzielnym wojskiem, ale brakowało mu sprawnej kadry administracyjnej. Nie udało mu się zbudować fundamentów państwowości ukraińsk...

Ideologia
Ideologia powstaje przede wszystkim z danej kultury, która obowiązuje i pojawia się przez wiele lat w danym państwie. Kultura ta najczęściej objawia się wspólnym światopo...

Demokracja bezpośrednia
Demokracja bezpośrednia to cecha systemu politycznego jakim są rządy ludu. Polega ona na przekazanie społeczeństwo prawa do wpływania decyzje polityczne. Instrumentem są ...

Polityka ekologiczna
Polityka ekologiczna jest jednym z działów polityki. To polityka szczegółowa zajmująca się, jak sama nazwa sugeruje, kwestiami dotyczącymi ekologii, natury, środowiska na...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: