Polityka

Polityka pieniężna

Inne strony warte obejrzenia: https://eprawohub.pl/produkt/wniosek-o-nakazanie-wyplacania-malzonkowi-wynagrodzenia-za-prace-drugiego-malzonka/

Polityka pieniężnaPolityka pieniężna z przyczyn obiektywnych jest ważnym wycinkiem życia politycznego, dlatego warto rozważyć jej funkcjonowanie. W naszym kraju polityka pieniężna, zwana także bardzo często polityka monetarną, prowadzona jest przez bank centralny. Polityka pieniężna państwa zajmuje się głównie wpływaniem na podaż pieniądza w państwie i ustalaniem kursów walut. Główne cele polityki monetarnej kraju w jasny sposób wypływają z uprawianej przez niego polityki ekonomicznej i przyjętych założeń gospodarczych. Bank centralny stara się zatem o to, by ceny stały miały relatywnie stabilny poziom. Poza tym NBP wspiera politykę gospodarczą, jaką prowadzi rząd, jeśli tylko nie koliduje to z dążeniami do utrzymania stabilnego poziomu cen. Polityka pieniężna zajmuje się także stopami procentowymi, a konkretnie ich kontrolą i określaniem ich poziomu. Zadaniem osób odpowiedzialnych za politykę monetarną kraju jest także nadzorowanie ciągłego przyrostu podaży pieniądza oraz określenie poziomu rezerw finansowych państwa, co jest szczególnie istotne dla ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Jak sama nazwa wskazuje, w polityce pieniężnej bardzo ważną funkcje pełni właśnie pieniądz. Jest on nie tylko środkiem płatniczym, lecz także miernikiem wartości zarówno wielu dóbr jak i usług. To również polityka pieniężna określa formy występowania pieniądza, w formie gotówkowej są to banknoty (określane jako bilety NBP) oraz monety,a w formie bezgotówkowej są to depozyty w różnych bankach. Jeśli już mowa o polityce pieniężnej kraju, to warto wspomnieć jeszcze o tym, jak ważna jest inflacja, a właściwie dążenie przez NBP do określonego poziomu inflacji w państwie. Jest to sprawa bardzo istotna, której poświęcone jest wiele działań organów odpowiedzialnych za właściwe prowadzenie polityki pieniężnej, które muszą między innymi dokonać trafnej prognozy inflacji, co bynajmniej nie jest zadaniem łatwym. Nic zatem dziwnego w tym, że polityką pieniężną zajmuje się nie tylko wspomniany już bank centralny – Narodowy Bank Polski, lecz także Rada Polityki Pieniężnej oraz Komisja Nadzoru finansowego. Szczególnie istotną rolę pełni oczywiście znana wszystkim Rada Polityki Pieniężnej, która właśnie zatwierdza plany działalności banku centralnego oraz ocenia sprawozdania z jego działań, które już miały miejsce. Poza tym Rada w dużej mierze odpowiada za stworzenie i utrzymanie odpowiedniej rezerwy finansowej państwa.


Warto również przeczytać:

Decyzje i działania polityczne
Decyzje polityczne to działania poszczególnej jednostki lub grupy interesu mające wpływ na życie polityczne całego społeczeństwa. Definiuje się je jako świadomy akt wybor...

Sowietologia
Sowietologia, czy też często nazywane kremlinologa jest jednym z dziedzin politologii oraz historii, który dotyczy wiedzy na temat Związku Socjalistycznych Republik Radzi...

Stowarzyszenia i ich postulaty
W obronie strajkujących chłopów najwcześniej wystąpili galicyjscy socjaliści zaangażowani od początku swej działalności w rozwiązywanie skomplikowanych problemów polsko-u...

Polityk jako osoba publiczna
Politycy musza się zawsze liczyć z tym, że będą nieustannie krytykowani. Nigdy bowiem nie da się zadowolić wszystkich, dlatego tez zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony,...

Panindianizm
Panindianizm jest nowoczesnym społecznym zjawiskiem, które polega na tym, iż ludzie dążą do osiągnięcia jedności ponadplemiennej z tubylcami Ameryki Północnej, czyli z In...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: