Polityka

Polityka króla Jana III Sobieskiego

Inne strony warte obejrzenia: odżywki do rzęs

Polityka króla Jana III SobieskiegoNa jeszcze bardziej podzielonej Ukrainie było teraz trzech hetmanów, z których każdy podlegał innemu władcy: Chanenko – królowi polskiemu, Doroszenko – sułtanowi, a Iwan Samojłowicz, który zastąpił obalonego Mnohohrisznego – carowi. Każdy z nich dążył do zjednoczenia wszystkich Kozaków. W roku 1673 doszło do wznowienia walk polsko-tureckich. Sukcesem Sobieskiego było nakłonienie Doroszenki do zachowania neutralności. W bitwie pod Chocimiem w dniach 10–11 listopada 1673 roku Jan Sobieski pokonał Turków, zdobywając jeszcze większą popularność, która tym razem zapewniła mu elekcję na tron po zmarłym 10 listopada Michale Korybucie Wiśniowieckim. W 1674 roku wojska rosyjskie, wspomagane przez podległe Moskwie kozackie pułki hetmana Iwana Samojłowicza, zgłaszając pretensje do ziem utraconych przez Polskę w wyniku pokoju w Buczaczu, uderzyły na Ukrainę. Zagrożony hetman Piotr Doroszenko zwrócił się wówczas o pomoc do Polski. Mediatorem był Józef Szumlański, prawosławny biskup lwowski. Postawione przez niego warunki powrotu do unii hadziackiej i uregulowania sytuacji na Ukrainie w traktacie podpisanym także przez sułtana i chana krymskiego nie zostały jednak przyjęte. Po stronie cara opowiedział się natomiast Chanenko. Przeciwko Doroszence wystąpili także Kozacy, którym panowanie tureckie przyniosło pogorszenie warunków życia. W 1676 roku Doroszenko skapitulował. Jego insygnia hetmańskie przywieziono na Kreml. W sali tronowej złożono u stóp cara chorągwie, buławy i buńczyk. Pozbawiony tytułu hetman do końca życia, to jest do 1698 roku, pozostał w państwie rosyjskim. W 1676 roku Turcy ogłosili „księciem Ukrainy Małoruskiej” Jerzego Chmielnickiego, który w roku 1667 dotarł do Sambułu. W kolejnych dwóch latach sułtan wysyłał go na czele swoich wojsk na te tereny Ukrainy, które pozostawały pod władaniem rosyjskim. Wyprawy te zakończyły się niepowodzeniem. Jesienią 1682 roku, wykorzystując sytuację wywołaną buntem strzelców w Moskwie i walką o tron po śmierci cara Fiodora, król Jan III Sobieski podjął próbę odzyskania panowania nad podległymi Rosji Zadnieprzem i Zaporożem. Opowiadał się też za utworzeniem w Polsce autokefalicznej Cerkwi prawosławnej. Po zdradzie hetmana Chanenki na czele Kozaków król postawił hetmana nakaźnego Eustachego Hohola, którego oddziały wyróżniały się w licznych bitwach toczonych z Turkami i Tatarami. Po jego śmierci w 1679 roku król władzę nad Kozakami powierzył lubelskiemu szlachcicowi Stefanowi Kunickiemu, który zginął w 1683 roku.


Warto również przeczytać:

Monarchia
Monarchia jest formą rządzenia w państwie, które oznacza, że władza jest sprawowana przez monarchę. Monarchia jednak nie jest już tak często wykorzystywanym elementem rzą...

Opuszczony przez chana
W myśl podpisanej 28 września 1651 roku w Białej Cerkwi ugody liczba Kozaków rejestrowych miała zostać zmniejszona o połowę (to znaczy do 20 tysięcy). Terytorialny zasięg...

Nawalizm
Nawalizm jest doktryną polityczną, która została stworzona w roku 1890, gdy została ukazana książka Alfreda Thayera Mahana. Nawalizm zakładał, iż należy dążyć do stworzen...

John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy był trzydziestym piątym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on w dniu dwudziestego dziewiątego maja 1917 roku w Brookline. Zmarł...

Systemy
Systemy polityczne jest to pojęcie bardzo szerokie, istnieje wiele opinii na ten temat, naukowcy prowadzą wiele badań, a studenci, którzy mają do czynienia z takim przedm...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: