Polityka

Polityka divide et impera

Inne strony warte obejrzenia: szczecin blog szczecinlife.pl

Polityka divide et imperaMazepa podobnie jak Chmielnicki, dowodził dzielnym wojskiem, ale brakowało mu sprawnej kadry administracyjnej. Nie udało mu się zbudować fundamentów państwowości ukraińskiej, tym bardziej że jego władza była ustawicznie zagrożona przez środowiska skłonne do rebelii. Sprawą wyzwolenia Ukrainy nie interesowały się państwa ościenne, które dostrzegały w tym kraju tylko sferę swych działań gospodarczych, politycznych i rezerwę militarną dla osiągnięcia własnych celów wojskowych. Po bitwie połtawskiej dominującą pozycję na Ukrainie zdobyła Rosja.. hetman Skoropadski nie miał takiego autorytetu jak Mazepa. Starszyzna kozacka została podporządkowana carskim generałom. Wprowadzono urząd namiestnika, który miał bardzo rozległe uprawnienia. Wkrótce zlikwidowano autonomię Ukrainy lewobrzeżnej. Zniszczona została także Sicz zaporoska, która podczas wojny stanęła po stronie Mazepy. Po śmierci Mazepy jego zwolennicy, którzy znaleźli schronienie w Mołdawii, wybrali na hetmana ukraińskiego szlachcica Filipa Orlika. Proklamował on kontynuowanie walki o polityczną odrębność Ukrainy i jej uniezależnienie od Rosji. Po nieudanych wyprawach podległych mu Zaporożców Orlik zrezygnował z walki zbrojnej przeciwko panowaniu Rosjan na Ukrainie i ograniczył się do walki dyplomatycznej. Wysyłał z Turcji do różnych ośrodków politycznych we Francji, Polsce i Szwecji memoriały z prośbą o pomoc. Na emigracji Orlik opracował projekt ukraińskiej konstytucji opartej na zasadach parlamentarnej demokracji, w szczególności podziału władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Kolejni carowie, prowadząc politykę divide et impera (czyli dziel i rządź), wykorzystywali rozbieżność i rywalizację między hetmanem a starszyzną kozacką. Władze carskie dawały starszyźnie kozackiej do zrozumienia, że w razie nieposłuszeństwa należy spodziewać się buntu chłopów. W celu gospodarczego osłabienia polskiego pogranicza wydano w 1711 roku ukaz carski, zalecający Kozakom przesiedlenie się z Ukrainy prawobrzeżnej na lewobrzeżną, gdzie mieli otrzymać majątki o równowartości mienia pozostawionego w Rzeczypospolitej. Car nie zezwolił na ponowne zasiedlenie spustoszonej Siczy. Zgodnie z podpisanym w 1712 roku w Adrianopolu układem pokojowym między Turcją i Rosją car zrzekł się prawa do Siczy zaporoskiej oraz do Prawobrzeża (poza Kijowem). Na zajętych terenach władze rosyjskie wykorzystywały każdą skargę chłopów na miejscową administrację ukraińską w celu ograniczenia kompetencji samorządu. Wskazywano na konieczność skrócenia samowoli starszyzny kozackiej wobec najuboższej ludności Ukrainy.


Warto również przeczytać:

Społeczeństwo w dobie ideologii narodowych
Naród podporządkowany był partii i celom władzy. Ludzie wierzyli ideologią. Nastąpiła szybko indoktrynacja społeczeństwa. Za poglądy sprzeczne z nazizmem bądź faszyzmem g...

Totalitaryzm
Totalitaryzm jest jednym z najgorszych sposób rządów na świecie. Sprawia, że wielu ludzi jest uciśnionych i nie jest możliwe jakiekolwiek rozwiązywanie w dyplomatyczny sp...

Ustrój polityczny Norwegii
Norwega jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Ustrój polityczny tego państwa został ustanowiony w konstytucja z 1814 roku. Wielokrotnie konstytucja ta była nowelizowa...

Suwerenność
Suwerenność państwa jest jedną z najważniejszych cech państwa. Jest to określenie, które mówi, że państwo posiada swoje własne terytorium, władze oraz nie jest pod rządam...

Polityka pojęcie niezmiernie obszerne
Polityka jest pojęciem niezmiernie obszernym i można go rozumieć i rozważać na wiele różnych sposobów. Polityka składa się z wielu części i można ją podzielić na każdy sp...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: