Polityka

Plusy i minusy unii horodelskiej

Inne strony warte obejrzenia: http://elzbietapiskorska.pl/wynagrodzenie.html

Plusy i minusy unii horodelskiejZnacznie większe wpływy – w porównaniu z Rusią Halicką – prawosławie miało na obszarach zamieszkałych przez ludność pochodzenia ruskiego na Białorusi. Kościół katolicki cieszył się natomiast poparciem na pograniczu Polski z Wołyniem oraz na Podolu. Wszystko to wyjaśnia dążenia króla Władysława Jagiełły do umocnienia unii polsko-litewskiej poprzez połączenie Kościołów łacińskiego i prawosławnego. Sprawę tę poruszano w 1415 roku na soborze w Konstancji. Delegaci króla podkreślali, że Jagiełło chce zjednoczenia Kościołów wyłącznie na terenie swojego państwa. Projekt ten, o tak ograniczonym zasięgu, nie został zaakceptowany przez sobór, którego uczestnicy dążyli do dominacji katolików w całej Europie Wschodniej. Władysław Jagiełło przyznał litewskim bojarom prawo do dysponowania majątkami dziedzicznymi. Prawo to zostało potwierdzone i jeszcze bardziej rozszerzone w przywileju horodelskim wydanym w trzy lata po zwycięstwie pod Grunwaldem. W bitwie tej chorągwie kijowska, brzeska i krzemieniecka oraz trzy pułki smoleńskie walczyły przeciwko Krzyżakom. Unia horodelska zawarta w roku 1413 wprowadziła także wspólne zjazdy polsko-litewskie dla rozstrzygnięcia wspólnych spraw. W celu umocnienia unii czterdzieści siedem rodzin szlachty polskiej przyjęło do swych herbów co najmniej czterdzieści osiem rodzin bojarów litewskich. Jednocześnie unia horodelska miała charakter przywileju ziemskiego na rzecz panów i bojarów litewskich, którzy otrzymali potwierdzenie prawa dziedziczenia dóbr ojczystych i dysponowania nimi oraz wydawania córek za mąż bez zgody wielkiego księcia. Umocniła się też dominacja katolickich możnowładców litewskich, odsuwając od władzy wyznających prawosławie Rusinów. Bojarzy ruscy oraz prawosławna hierarchia popierali separatystyczną politykę wielkiego księcia litewskiego Witolda. W tych warunkach Jagiełło, dążąc do związania ludności prawosławnej z Królestwem, wydał w latach 1425–1434 przywileje zrównujące prawosławnych bojarów ze szlachtą na Rusi Halickiej. Wprowadzono też tam i na Podolu polski system prawny. Zaczęto tworzyć na tych terenach takie same urzędy jak w Koronie. W praktyce większość tych zasad była łamana. Ważnym przedsięwzięciem było ustanowienie w 1434 roku przez Władysława III na mocy przywileju jedleńskiego województwa na Rusi Halickiej, w którego skład wchodziły ziemie: lwowska, sanocka, halicka i chełmska. Osobista domena królewska została przekształcona w pełnoprawny region Korony Polskiej. W ten sposób szlachta ruska niejako automatycznie uzyskała przywileje, otrzymane wcześniej przez szlachtę polską. Organy samorządu i sądownictwa lokalnego rozstrzygały odtąd sprawy dotyczące codziennego życia swojej ziemi na zwoływanych regularnie sejmikach.


Warto również przeczytać:

Polityka społeczna
Razem z ogólnym rozwojem społecznym zaczęło rozszerzać się pojęcie zakresu działalności, który związany jest bezpośrednio z ogólnymi stosunkami społecznymi. I tak wszelka...

Programy informacyjne
Oglądając telewizyjne programy informacyjne stajemy się nieraz naocznymi świadkami różnych gaf, błędów i przejęzyczeń polityków. Często sceny takie wykorzystywane są prze...

Kampania wyborcza
Kampania wyborcza, to okres w którym kandydaci na dane stanowisko w rządzie politycznym pokazują swój program polityczny. Bardzo często podczas kampanii wyborczej wykorzy...

Modele partii politycznych
Partie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na ...

Typy systemów politycznych
Przez bogatą światową kulturę polityczną i fakt, że każdy kraj ma własną historię i mentalność, na świecie mamy do czynienia z wieloma typami systemów politycznych. Takim...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: