Polityka

Partie polityczna, grupa społeczna

Inne strony warte obejrzenia: http://stockbud.pl/

Partie polityczna, grupa społecznaPartie polityczną tworzy pewna część społeczeństwa, która posiada własną wizję sprawowania władzy, czy wywierania nacisku na władzę, w celu wprowadzania w państwie określonych regulacji prawnych. Każda partia polityczna skupia swych członków i tworzą oni określony program polityczny będący wyznacznikiem prowadzonej przez nich polityki. Polityka ta dotyka relacji wewnątrz państwa oraz stosunków zagranicznych. Partie polityczne w mniej lub bardziej harmonijny sposób współdziałają ze sobą na scenie politycznej uprawiając politykę według swych programów. Ze względu na swe założenia ideologiczno-programowe dokonujemy klasyfikacji partii politycznych dzieląc je w tradycyjny sposób na partie lewicowe i prawicowe. Podział ten jest nieco uproszczony, gdyż występuje tu szereg odgałęzień typu partie centrolewicowe, skrajna prawica, centrum, itp. przyglądając się bliżej tego typu podziałowi da się zauważyć, że partie lewicowe charakteryzuje pewien radykalizm w założeniach ideologiczno-programowych, natomiast partie prawicowe są konserwatywne, czyli pragnął zachować dotychczasowy porządek w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym, gospodarczym kraju. Aczkolwiek partie prawicowe dopuszczają pewne zmiany, choć nie te niezwykle radykalne. To pewne uproszczenie, czy skrót myślowy odnośnie takiego podziału, czy charakterystyki partii politycznych, ze względu na ich program, czy założenia ideowe. W rzeczywistości jest to znacznie bardziej skomplikowane i niekiedy wymyka się tej próbie klasyfikacji. Inny bardziej szczegółowy podział partii politycznych, mający swe odniesienie głównie do sytuacji europejskiej to podział partii na obozy polityczne, które charakteryzują się nie tyle odrębnymi założeniami, co pewnym określonym torem w uprawianiu polityki. Bliżej przyglądając się temu podziałowi wymieniamy szereg obozów politycznych, czy to istniejących ówcześnie, czy tylko tych, które wystąpiły w historii (w mniejszym lub większym stopniu zmieniając jej bieg, to jest mając wpływ na przemiany w danym kraju, czy na danym kontynencie lub na świecie). Wspomnieć tu należy: partie monarchistyczne, partie liberalne, partie konserwatywne, partie narodowe, partie chłopskie, partie faszystowskie, partie feministyczne, partie komunistyczne, partie robotnicze, partie zielonych, partie chrześcijańskie, partie nacjonalistyczne, i szereg innych.


Warto również przeczytać:

Wyłączenie Chełmszczyzny z terenów Królestwa Polskiego
Zakon ojców bazylianów oddano w 1864 roku pod zarząd prawosławnego konsystorza chełmskiego, a następnie - po próbach stawiania oporu - starano się zmusić tych zakonników ...

Trójpodział władzy
Karol Ludwik Monteskiusz filozof, teoretyk prawa, francuski pisarz z okresu oświecenia dokonał podziału władzy na trzy uzupełniające się i współgrające ze sobą części. W ...

Zaspokojenie religii greckiej
W bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 wojska hetmana Stefana Żółkiewskiego rozbiły połączone siły szwedzko-rosyjskie i wkroczyły do Moskwy. W 1612 roku wybuchło powstanie sk...

Wpływ na świadomość narodową Ukraińców
W dużej części twórczości Tarasa Szewczenki odnoszącej się bezpośrednio do Polski wyróżnić można dwa zasadnicze wątki. Pierwszy - to wyraźna idealizacja ukraińskiego bunt...

Młodzieżowe partie polityczne
Wstąpienie do młodzieżowej partii politycznej nie zawsze wiąże się z karierą w tej dziedzinie. Przykładowo – szeregi takiej partii mogą wstąpić nawet osoby niepełno...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: