Polityka

Pacyfizm

Inne strony warte obejrzenia: regenerum do rzęs

PacyfizmRuch polityczno społeczny, którego głównym zadaniem jest głoszenie pokoju nazywa się ruchem pacyfistycznym. Ruch ten dodatkowo neguje sens wszelkich wojen oraz służb mających za zadanie zbrojnego bronienia bądź atakowania. Bez względu na przyczyny danej wojny, pacyfiści są przeciwni prowadzeniu walk. Ludzie należący do tego ugrupowania pragną, aby pomiędzy wszystkimi państwami zapanował pokój i nie istniały żadnego konflikty polityczne. Co więcej, opowiadają się za tym, aby wszelkie konflikty były rozstrzygane za pomocą dyskusji oraz kompromisów a nie za pomocą walk zbrojnych. Warto także dodać, iż ruch pacyfistyczny sprzeciwia się każdemu rodzajowi walk – i tych, które są agresywny, jak i tych, które tylko chronią państwo i odpowiadają na atak innego kraju. Pacyfizm swoje początki posiada już w starożytnej Grecji, gdzie pisano o negatywnym stosunku do wojny. Jeśli chodzi o lata współczesne, pacyfizm przede wszystkim jest utożsamiany z poglądami hipisowskimi, ponieważ głownie hipisi są niechętni prowadzeniu wojen. Charakterystycznym znakiem pacyfistów jest pacyfa. Dodatkowo poglądy antywojenne często są spotykane w lewicowych partiach politycznych. Panindianizm jest ruchem społeczno politycznym, który dąży do integracji wszelkich plemion Ameryki Północnej. Zatem zadaniem tego ruchu jest połączenie oraz pogodzenie ze sobą istniejących plemion indiańskich na tym terenie. Pierwszymi członkami tego ruchu politycznego byli twórcy sojuszu wojskowo politycznego zawartego między Indianami pochodzącymi z północy Ameryki. Po roku 1871, gdy plemiona indiańskie zostały umieszczone w rezerwatach w Stanach Zjednoczonych dochodziło do coraz częstszych spotkań rdzennych mieszkań sów Ameryki Północnej z różnymi mieszkańcami tych terenów. Bardzo szybko doszło do zaprzyjaźnienia się tych dwóch grup ludności i doprowadziło to do wymiany kulturowej. Dlatego też z wymieszania się tych kultur powstały nowe zjawiska kulturowe – między innymi festiwal „pow-wow”, czy też nowy rodzaj religii. Dzięki ruchowi pan indiańskiemu doszło do zwiększenia zażyłości pomiędzy różnymi plemionami Indian. Bardzo istotne w wymianie kulturowej pomiędzy plemionami było ich podobne pochodzenie oraz status. Mieli oni bowiem podobne problemy – bezrobocie, ubóstwo, dyskryminacja, problemy z opieką zdrowotną i edukacją. Emancypacja plemion Indian przyczyniła się do zwiększenie znaczenia działalności ruchu pan indiańskiego.


Warto również przeczytać:

Znaczenie szlachty ruskiej
Na mocy postanowień unii lubelskiej w skład Rzeczypospolitej weszły wraz z innymi ziemiami wszystkie obszary rusko-ukraińskie. Ludność autochtoniczna (Autochton – r...

Sponsoring kampanii
Cała kampania wyborcza jest to ogromne przedsięwzięcie i to nie tylko w sferze logistyki ale także i funduszy. Jak wiadomo, żaden taki projekt nie może być finansowany pr...

Trybunał stanu
Prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunał Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwo pospolite. O składzie Trybunału S...

Po ukończeniu studiów politologicznych
Po ukończeniu studiów politologicznych szanse są mieszane. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma ambicje i czego oczekuje od przyszłej pracy. Głównymi zawodami po studiac...

Uprawnienia prezydenta wobec władzy wykonawczej
Choć zwykło się podkreślać, że premier ma większą władze niż prezydent, to jednak prezydent ma także pewne uprawnienia względem władzy wykonawczej, które naprawdę nie są ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: