Polityka

Osłabiona Rzeczpospolita

Inne strony warte obejrzenia: www.adwokatstargard.pl

Osłabiona RzeczpospolitaW tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowiedziała się także zebrana pod Kijowem tak zwana Czarna Rada – powszechne zebranie kozackie z udziałem starszyzny, czerni i Zaporożców z Siczy. W Białej Cerkwi Nowa Rada ogłosiła hetmanem Jerzego Chmielnickiego. Jednak najbardziej znaczące były ustalenia rady zwołanej 27 października 1659 roku pod presją księcia Trubeckiego, który w asyście 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy przedstawił do warunkowego przyjęcia dokument, znany pod nazwą „artykuły perejesławskie”. Ograniczał on prawo hetmana do utrzymywania kontaktów zagranicznych i zobowiązał go do wysłania wojska na pierwsze wezwanie cara. Bez tego pozwolenia hetman nie miał prawa podejmować działań militarnych. Oddziały wojewodów moskiewskich, stacjonujące odtąd w Kijowie,Bracławiu, Czehryniu, Humaniu, Nieżynie i Perejesławiu, miały pozostawać na utrzymaniu miejscowej ludności. Aprobaty władz rosyjskich wymagały wszelkie nominacje oraz odwołania kozackich pułkowników. Metropolitę kijowskiego zobowiązano do uznania zwierzchności patriarchy moskiewskiego. Osłabiona wewnętrzne Rzeczpospolita nie była w stanie udzielić zwolennikom hetmana Wyhowskiego skutecznej pomocy, tym bardziej, że prowadzono równocześnie kilka wojen. Oddziały Stefana Czarnieckiego znajdowały się wówczas w Danii. Wojska litewskie walczyły w Inflantach. Formowana przez Andrzeja Potockiego nowa, trzytysięczna armia nie zdołała nadejść w porę, aby wesprzeć zwolenników Wyhowskiego. Chmielnicki, po przegranej bitwie pod Słobodyszczami, 17 października 1660 roku podpisał nowy traktat polsko-kozacki, powtarzający treść ugody hadziackiej, ale już bez wzmianki o powstaniu księstwa ruskiego. Na Ukrainę wkroczyły wojska polskie. Prześladowana w czasie pacyfikacji ludność ukraińska zaczęła mówić o pojawieniu się antychrysta. Porozumienie z 17 października nie zostało zaakceptowane przez Kozaków z opanowanego przez Rosjan Lewobrzeża. Wybrano nowego hetmana – Jakyma Somkę. W styczniu 1663 roku Jerzy Chmielnicki zrzekł się hetmańskiej buławy i wstąpił do klasztoru, wybierając imię Gedeon. Na Prawobrzeżu władzę hetmańską objął cieszący się zaufaniem króla Pawło Tetera. Jesienią 1663 roku Jan Kazimierz podjął nieudaną próbę odzyskania Ukrainy lewobrzeżnej. W Białej Cerkwi hetman Tetera złożył mu przysięgę wierności. W wyprawie za Dniepr król wspomagany był przez Kozaków pod komendą Tetery, ale po dotarciu do Siewska wiosną 1664 roku rozpoczął odwrót.


Warto również przeczytać:

Ruś – podmiot prawa międzynarodowego
Przyjęty w 988 roku przez Włodzimierza chrzest (uwarunkowany jego małżeństwem z siostrą cesarza bizantyjskiego Anną) zapewnił kijowskim władcom legitymizację Rusi. Jako k...

Polityka Unii wobec linii lotniczych
Poważne ekonomiczne konsekwencje dla biznesu lotniczego już przyniósł wybuch wulkanu Eyjafjoell na Islandii a przynieść może jeszcze większe, tym bardziej, że naukowcy ob...

Co oznacza termin polityka?
Polityka to termin o bardzo szerokim znaczeniu. Trudno jednoznacznie określić czym jest. Rozumie się go na wiele sposobów, a nauką zajmującą się badaniem polityki są nauk...

Modele partii politycznych
Partie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na ...

Królowa Elżbieta II
Jest obecnie najpotężniejszą kobietą na świecie. Stoi na czele nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również kilkunastu innych państw. Sprawuje władzę między innymi w Kanadzie...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: