Polityka

Organizacje zwane Hromadami

Inne strony warte obejrzenia:

Organizacje zwane HromadamiPoetycką kreację Wernyhory Juliusz Słowacki stworzył w dramacie Sen srebrny Salomei. Ukraiński wieszcz był tam „lirnym królem ostatnim", uosobieniem poezji ludowej, odchodzącej w przeszłość wraz z Ukrainą, która zanikała w starciu ze szlachtą. Polska wersja legendy przypisywała Wernyhorze wróżbę o nadejściu czasu hajdamackiego powstania. Wernyhora ostrzegał jednak Ukraińców, aby nie splamili się krwią polskich braci, mieszkających we wspólnej ojczyźnie. Znaczącym wkładem w dziedzinie pogłębienia wiedzy o społeczności ukraińskiej było wydanie przez wybitnego polskiego uczonego Oskara Kolberga dzieła Lud, do którego włączył materiały z ukraińskiej twórczości ludowej, między innymi w tomach Pokucie, Wołyń, Ruś Karpacka i Ruś Czerwona. Istotne znaczenie w rozwoju ukraińskiej kultury i jej kontaktów z Polakami miały powstające na początku lat sześćdziesiątych, a wywodzące się z ruchu studenckiego organizacje zwane Hromadami, które propagowały przyszły ustrój państwa w formie federacji, przy uwzględnieniu szerokiego zakresu autonomii Ukrainy. Ożywienie ukraińskiego ruchu narodowego przejawiało się głównie w działalności wydawniczej. Ważne miejsce w tej dziedzinie zajmował dawny współzałożyciel Bractwa Cyryla i Metodego, profesor Mykoła Kostomarow, który w 1861 roku na łamach ukazującego się w Petersburgu czasopisma „Osnowa" opublikował artykuł, dowodzący istnienia dwóch odrębnych narodów: Ukraińców i Wielkorusów. W miastach i miasteczkach Galicji Wschodniej przeważała ludność polska oraz żydowska; także szlacheckie i magnackie dwory były najczęściej polskie. Większość ludności wiejskiej była natomiast ruska, czyli ukraińska. W tym właśnie środowisku rozpoczął się wówczas proces budzenia nowoczesnej świadomości narodowej. W tworzeniu piśmiennictwa narodowego i języka literackiego szczególna rola przypadła młodej inteligencji, przede wszystkim greckokatolickiemu duchowieństwu, które często czuło się dyskryminowane przez Polaków, pogardliwie odnoszących się do osób niższego stanu. Największe znaczenie w stosunkach polsko-ukraińskich miał jednak dawny i aktualnie występujący w Galicji Wschodniej konflikt między wsią a dworem. Sprawy serwitutów (czyli prawa chłopów do korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk) prowadziły do licznych, ciągnących się całymi latami procesów sądowych i stanowiły dla austriackiej biurokracji dogodny pretekst do wygrywania we własnym interesie ciągłych konfliktów polsko-ukraińskich.


Warto również przeczytać:

„Obyśmy byli razem!”.
Problemem ówczesnego stosunku do prawosławnych było uporczywe żądanie ze strony łacinników Polaków czy Litwinów ponownego chrztu przy przechodzeniu do Kościoła katolickie...

Foresight
Foresight jest metoda prognozowania zmian, jakie mogą zajść w polityce lub na świecie. Metoda ta jest prowadzona przez polityków, organizacje rządowe, naukowców i inne wa...

Światowa Organizacja Handlu
Światowa Organizacja Handlu powstała w 1995 roku w Marrakeszu. Jej inicjatywa była kontynuacją rundy urugwajskiej GATT. Jednocześnie stała się zastępcą Układu Ogólnego w...

Kiedy lepiej nie rozmawiać o polityce
Polityka i wszystkie związane z nią tematy od zawsze były powodem wielu kłótni. Wiele osób wręcz uważa, że z dobrymi przyjaciółmi lud członkami rodziny nie powinno się w ...

Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska – w skrócie PO – jest jedną z najbardziej aktywnych oraz popularnych polskich partii politycznych w Polsce. Została ona stworzona 24 sty...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: