Polityka

Okupacja terenów Ukrainy prawobrzeżnej

Inne strony warte obejrzenia:

Okupacja terenów Ukrainy prawobrzeżnejazepa stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich na lewobrzeżnej Ukrainie. Budował barokowe cerkwie i monastery. Zajmował się publicystyką. Opiekował się Akademią Kijowską, nazwaną „Atenami kijowskimi”. Rozbudował jako hetmańską rezydencje Baturyn, dbał o rozwój obiektów sakralnych. Jego bujne życie, a zwłaszcza przygody erotyczne, zainspirowały wielu wybitnych twórców, między innymi: Georg'a Byrona, Aleksandra Puszkina, Juliusza Słowackiego, Victora Hugo i wielu innych. W 1704 roku król szwedzki Karol XII, który przekroczył granicę Polski, doprowadził do zdetronizowania przez konfederację warszawską Augusta II. Szwedzi wywarli wpływ na przeprowadzenie elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Wyboru Leszczyńskiego na króla nie uznała część szlachty i magnatów. Zawiązali oni konfederację sandomierską, udzielając poparcia Augustowi II – sojusznikowi cara Piotra I. Sprzymierzony ze szwedzkim królem Stanisław Leszczyński w celu uzyskania poparcia szlachty opowiedział się za odzyskaniem przez Polskę Ukrainy. W 1705 roku król Stanisław Leszczyński i król szwedzki Karol XII podpisali wymierzony przeciwko Rosji traktat sojuszniczy. W tej sytuacji Rzeczpospolita stała się wielkim polem bitewnym państw sąsiednich i wspomagających ich zbrojnie polskich oddziałów. Trwająca w latach 1700–1721 wojna między Szwecją a Rosją i jej sojusznikami: Danią, Saksonią, Polską i Prusami, wywarła również wpływ na sytuację Ukrainy. Na przełomie lipca i sierpnia 1702 roku na Prawobrzeżu wybuchło antypolskie powstanie kozackie, na którego czele stanął pułkownik Semen Palij. Powstańcy zdobyli kilka polskich twierdz: Niemirów, Berdyczów i Białą Cerkiew. Posiłki kozackie z Lewobrzeża paliły i grabiły dwory. W 1703 roku polskie oddziały hetmana polnego koronnego Adama Sieniawskiego odzyskały część utraconych terenów na Prawobrzeżu, a Semen Palij został otoczony w Fastowie. Mazepa wspierał Palija bronią i pieniędzmi, a także pośredniczył w negocjacjach między nim a carem i hetmanami polskimi. W 1704 roku Mazepa zwrócił się do cara Piotra I o pozwolenie na okupację terenów Ukrainy prawobrzeżnej i połączenie jej z Lewobrzeżem. W maju 1704 roku przybył na Prawobrzeże podporządkował sobie Kozaków, a w lipcu 1704 roku, dostrzegając popularność Palija, kazał go uwięzić. Na polecenie cara Palija zesłano na Sybir. Mazepa namawiał cara do przyjęcia zwierzchnictwa nad opanowanym przez siebie terytorium. W rzeczywistości rozpoczął budowanie swojej władzy na Prawobrzeżu. Otaczał się jednak Kozakami z Hetmańszczyzny, nadawał im ziemię i przywileje.


Warto również przeczytać:

Państwa totalitarne
Państwa totalitarne charakteryzują się tym, żę władza ogranicza obywateli do jak największego stopnia, poprzez różnego rodzaju obowiązki, jak i policje polityczne i organ...

Ekonomia konstytucyjna
Ekonomia konstytucyjne wywodzi się z nauk politycznych oraz z ekonomii. Przede wszystkim obejmuje ona analizowanie ograniczeń dokonywanych wyborów przez gospodarcze podmi...

Kara śmierci dla dziedziców
Rozporządzenia Rządu Narodowego z lat 1863–1864 nadawały chłopom na własność użytkowaną przez nich ziemię oraz obiecywały nadanie gruntu tym bezrolnym, którzy wezm...

George Washington - ojciec założyciel
Przez amerykanów nazywany ojcem założycielem. Był I prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją karierę rozpoczął od służby wojskowej. To tam miał szansę nauczyć się jak funk...

Prawa człowieka w Korei Północnej
Nie da się jasno określić w jakim stopniu są zachowywane prawa człowieka w Korei Północnej, ponieważ kraj ten jest wrogo nastawiony do obcokrajowców i ciężko jest się do ...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: