Polityka

Oddziaływanie polskiego renesansu

Inne strony warte obejrzenia:

Oddziaływanie polskiego renesansuLitwini wchłaniali dorobek i wzorce polskiej kultury. Po objęciu tronu przez wychowanego w kulturze ruskiej Władysława Jagiełłę zwiększył się wpływ kultury ruskiej na polską. Wprowadzenie dorobku cywilizacyjnego Rusinów do Korony przejawiało się zwłaszcza poprzez mecenat artystyczny Jagiellonów. Oprócz polskich rozwiązań ustrojowych ziemiaństwo z Litwy i częściowo z Rusi przyciągała konieczność jedności w walce z zewnętrznymi zagrożeniami, przede wszystkim ze strony ekspansywnego państwa moskiewskiego. Oddziaływanie renesansu na kulturę Ukrainy Naddnieprzańskiej było rezultatem wzrostu wpływów kultury polskiej w rozmaitych dziedzinach, w tym również w modzie i muzyce. Na ziemiach ukraińskich znana była twórczość Jana Kochanowskiego, Sebastiana Klonowica oraz innych polskich renesansowych pisarzy i publicystów. Zachowało się wiele dzieł sztuki, zwłaszcza w dziedzinie malarstwa, jak również i architektury, świadczących o wzajemnym oddziaływaniu twórczości artystów i uczonych polskich oraz ukraińskich w okresie baroku, a następnie oświecenia. W roku 1586 we Lwowie powstała Szkoła Bracka z ukraińskim językiem wykładowym, w której uczono łaciny, greki, języka cerkiewno-słowiańskiego, arytmetyki, astronomii, teologii oraz muzyki. W gimnazjach, które w podobny sposób powstawały na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej już w końcu XVI stulecia, uczono języków: cerkiewno-słowiańskiego, polskiego, łaciny i greki. Z drukarni we Lwowie i Wilnie wychodziły podręczniki szkolne, a także i inne publikacje. Szczególnym przykładem oddziaływania kultury polskiej jest założenie w roku 1631 w Kijowie przez metropolitę Piotra Mohyłę Kolegium, którego celem było podniesienie poziomu wykształcenia duchowieństwa prawosławnego. Owo Kolegium powstało w rezultacie połączenia Szkoły Brackiej, której rektorem był Hiob Borecki, ze szkołą Ławry Peczerskiej. Piotr Mohyła był absolwentem gimnazjum we Lwowie, a następnie ukończył paryską Sorbonę. Studia wywarły wpływ na jego późniejsze dokonania. Kierowana przez niego uczelnia działała w oparciu o wzorce zachodnie, niemniej jednak utrzymała więzi z ruską tradycją oraz ze średniowieczną i nowożytną kulturą Rusi. Kładziono nacisk na nauczanie łaciny, poetyki oraz retoryki, przyjęto jezuickie programy edukacyjne. Działalność Mohyły krytycznie oceniana była przez ruską szlachtę, która sprzeciwiała się wprowadzeniu nauki łaciny do programu zajęć dydaktycznych uczelni. Kolegium w roku 1701 przemianowano na Akademię Kijowską.


Warto również przeczytać:

Rola państwa w życiu człowieka
Państwo odgrywa wiele zasadniczych ról w życiu człowieka, co sprawia, że rozwija się on w społeczeństwie oraz pozwala na dogodne kształcenie się młodego człowieka. Pierws...

Budżet państwa
Budżet każdego państwa często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć dane pieniądze. Nigd...

Richard Milhous Nixon
Richard Milhous Nixon był trzydziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się w dniu dziewiątego stycznia 1913 roku w Yorba Linda w Kalifornii. Zma...

Znaczenie polityki
Polityka ma ogromne znaczenie nie tylko w życiu codziennym obywateli państwa, ale także dla samego państwa i często świata. Polityka określa wiele rzeczy, które są związa...

Polityka Unii wobec Grecji
Unia Europejska ma naprawdę duże kłopoty z Grecją, co przekłada się na konieczność prowadzenia w stosunku do tego kraju wyjątkowej polityki. Państwo to nie dość, że fałsz...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: