Polityka

Niezawisłość sędziów

Inne strony warte obejrzenia: elzbietapiskorska.pl kancelaria-hermant.pl/pl/egzekucja-na-terenie-francji-europejskiego-tytulu-wykonawczego-czesc-2/ radca-filipski.pl

Niezawisłość sędziówZe wszystkich pracowników aparatu państwowego niezawisłość przysługuje wyłącznie sędziom. Podlegają oni wyłącznie Konstytucji i ustawom. Niezależność sądów polega na pełnej samodzielności organizacyjnej sądownictwa. Organy te nie podlegają ani władzy wykonawczej, ani ustawodawczej w zakresie orzekania - władze nie mogą kontrolować orzeczeń sądów. Niezawisłość sędziów oznacza niedopuszczalność jakichkolwiek nacisków na nich z zewnątrz. Orzeczenia wydawane są wyłącznie na podstawie prawa, zgromadzonych dowodów i zgodnie z sumieniem. Istotną sprawą są cechy osobowości sędziego, jego poziom moralny i kultura. Stanowisko to może zostać opróżnione w przypadku przeniesienia sędziego w stan spoczynku z powodu choroby, osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, złożenia go z urzędu lub zawieszenia w czynnościach na podstawie orzeczenia sądu. Ponadto sędziom przysługuje immunitet - stąd też aby pociągnąć go do odpowiedzialności karnej lub pozbawić wolności niezbędna jest zgoda sądu. Zasada apolityczności sędziów związana jest z zakazem należenia do partii politycznej, związku zawodowego, a także pełnieniem roli posła lub senatora. Postępowanie sądowe musi być co najmniej dwuinstancyjne. Ma to na celu uniknięcie błędów, pomyłek i uchybień popełnionych we wcześniejszych postępowaniach. Każda ze stron uczestniczących w procesie ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji w pierwszej instancji. Środkiem odwoławczym od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji jest apelacja, a od orzeczeń sądu drugiej instancji - kasacja. Wszystkie wyroki wydawane są przez sądy w imieniu Rzeczpospolitej. Na terenie całego kraju organy te działają na podstawie jednolitego prawa. Każdy ma prawo do obrony na wszystkich etapach postępowania. Obejmuje ono prawo posiadania obrońcy z wyboru lub z urzędu i jest gwarantowane na wszystkich kolejnych etapach postępowania karnego. Skazany ma prawo odwołać się od wyroku. Oskarżony jest zwolniony z potrzeby udowadniania swojej niewinności zgodnie z zasadą domniemania niewinności. To organy ścigania mają obowiązek udowodnić oskarżonemu jego winę, a niewyjaśnione okoliczności zawsze są tłumaczone na korzyść oskarżonego. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (prawo nie działa wstecz).


Warto również przeczytać:

Najważniejsze urzędy w państwie
W każdym państwie w zależności od tego, jaki system władzy istnieje, takie są najważniejsze urzędy w państwie. Jednak najważniejsze są urzędy takie jak sejm i senat, któr...

Napoleon Bonaparte
W ciągu zaledwie 52 lat życia dokonał w nim wielu rzeczy, które przeszyły do historii. Był niezwykłym człowiekiem, który umiał zamienić klęskę w sukces. Jednak gdy zdarza...

William Howard Taft
William Howard Taft był dwudziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją prezydenturę pełnił on w latach 1909 – 1913. Urodził się on w dniu piętnastego w...

Powiązania rodzinne
Istotne znaczenie dla książąt ruskich miała pomoc okazywana im przez polskich władców. Sojusznikiem ruskich kniaziów (Światopełka i jego syna Jarosława wołyńskiego) był B...

Barack Obama
Obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwe przejdzie do historii jako pierwszy czarnoskóry polityk sprawujący ten urząd. Gdy startował w wyborach spra...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: