Polityka

Najistotniejsze funkcje państwa

Inne strony warte obejrzenia:

Najistotniejsze funkcje państwaDo funkcji państwa zewnętrznych możemy zaliczyć : dbanie o dobry interes państwa za granicą, poprzez prowadzenie działalności dyplomatycznej (nawiązywanie kontaktów politycznych, gospodarczych, sojuszów międzynarodowych), obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw. Natomiast do funkcji państwa wewnętrznych to, że jest prawodawcze – państwo tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium, porządkowe – utrzymanie ładu i porządku publicznego, administracyjne – państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego; określone organy państwa zarządzają odpowiednimi dziedzinami życia publicznego (finanse, gospodarka, oświata itp.), socjalne – zwalczanie bezrobocia, polepszanie warunków pracy oraz tworzenie systemu świadczeń socjalnych (czyli zapewnienie obywatelom minimum środków do życia), kulturalne – państwo zajmuje się oświatą, ochroną zabytków i miejsc pamięci narodowej, wspieraniem obywateli w ich rozwoju kulturalnym, , gospodarcze – państwo jest strażnikiem ogólnych reguł gospodarczych (np. zwalcza monopole, nieuczciwą konkurencję), stwarza warunki do wzrostu gospodarczego. Konstytucja określa Prezydenta jako organ władzy wykonawczej. Pełni on funkcje głowy państwa i jednocześnie spełnia rolę arbitra politycznego. Wraz z premierem i ministrem spraw zagranicznych reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej. Prezydent nie może pełnić żadnego innego urzędu ani funkcji publicznej. Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu. Kandydat na stanowisko głowy państwa musi mieć ukończone 35 lat, posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw wyborczych do Sejmu. Zgłoszenie musi mieć poparcie 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Chętnych spełniających powyższe warunki rejestruje Państwowa Komisja Wyborcza. Kandydat może się wycofać z toku kampanii. Warunkiem wyboru i uzyskania stanowiska Prezydenta jest otrzymanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów (50% + 1), co przy dużej liczbie kandydatów jest trudno osiągalne. Jeśli w pierwszej turze większość taka nie została osiągnięta, konieczne staje się przeprowadzenie ponownej elekcji. Odbywa się ona dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu z udziałem już tylko dwóch kandydatów. Zostają tylko ci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów.


Warto również przeczytać:

Kontrowersje polityki
Polityka jest pełna kontrowersji, wielu polityków chyba nie może bez nich żyć, jest to bardzo niszczące dla każdego, nie tylko dla samego polityka, ale dla rządu, parlame...

Polityka społeczna
Razem z ogólnym rozwojem społecznym zaczęło rozszerzać się pojęcie zakresu działalności, który związany jest bezpośrednio z ogólnymi stosunkami społecznymi. I tak wszelka...

Posłowie polscy w Sejmie Krajowym
Najważniejszą instytucją w państwie Habsburgów był jednoizbowy Sejm Krajowy, któremu przewodniczył marszałek. Organem wykonawczym sejmu był Wydział Krajowy, który kierowa...

Separatystyczne dążenia Słowian
Do zmiany w monarchii dążyły narody, które w całości żyły w granicach Austro-Węgier, stanowiące 25,3 procent jej ludności: Czesi (6 min i 12,5 procent ogółu), Chorwaci (2...

Zasady europejskiej polityki regionalnej
Zasady europejskiej polityki regionalnej zostały ustanowione w roku 1988 po to, aby skuteczniej oraz o wiele lepiej można było zarządzać polityką regionalną. W okresie pr...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: