Polityka

Modele partii politycznych

Inne strony warte obejrzenia: https://www.kaminskiadwokat.pl/artykuly/sprawy-spadkowe-kielce/

Modele partii politycznychPartie polityczne, czyli organizacje nastawione na zdobycie i utrzymanie władzy państwowej zostały podzielone na trzy główne modele. Klasyfikacja ta, została dokonana na podstawie badań historii. Pierwszy z nich to partia kadrowa. Nadmienić należy, że dzisiaj już ich nie spotykamy. Miały cechy organizacji, ugrupowań elitystycznych. Zrzeszonych członków, łączyły przede wszystkim więzy ekonomiczne lub pochodzenie z klasy wyższej, która posiadała prawa polityczne. Dodatkowo, ich charakter określić można jako lokalny. Prowadziły specyficzną kampanię wyborczą. Nie wymagała ona zastosowania rozbudowanych technik organizacyjnych. Poszczególni politycy byli organizatorami i odpowiedzialni za własne środki. Kampania również odbywała się tylko i wyłącznie na poziomie lokalnym. Kandydat musiał liczyć głównie na własne wpływy w otaczającym go środowisku i indywidualne kontakty z elitą. W partii politycznej zaś, nie istniało żadne rozgraniczenie między elitą rządzącą a członkami frakcji politycznej. Kolejną cechą był brak dobrze zhierarchizowanych i rozbudowanych struktur wewnętrznych organizacji. Osoby sprawujące urzędy na poziomie państwowym, musiały pozostać w dość ścisłym związku z grupą społeczną, z której pochodzili. Niemożliwym i nie do pomyślenia było niedotrzymanie lub złamanie jakichkolwiek przyrzeczeń wyborczych. Kolejnym modelem jest partia masowa, która miała głównie nastawienie lewicowe. Miała ona charakter ugrupowania integracji i mobilizacji. Jej podstawą była ta klasa społeczeństwa, która nie posiadała żadnych praw politycznych. Partia masowa była pozbawiona możliwości dojścia do władzy, ponieważ kontrolowała tylko tę część społeczeństwa, która była pozbawiona praw politycznych. Głosiła więc ona hasła antysystemowe i żądała zmiany istniejącego porządku. Charakteryzowała się rozbudowaną i bardzo sprawnie działającą strukturą wewnętrzną. Pozwalało to na zaanektowanie dużej rzeszy członków. Masowe członkostwo stanowiło zapewnienie stałego dopływu środków finansowych na działalność partii. Warto dodać, iż elektorat na który oddziaływała partia masowa był bardzo słabo wykształcony. Powszechnie na świecie, mamy do czynienia z partiami wyborczymi. Ich apel jest skierowany do różnych grup społecznych. Partie te powstają na potrzeby wyborów i nastawione są na zdobycie władzy.


Warto również przeczytać:

Partnerstwo dla Pokoju
Partnerstwo dla Pokoju jest programem realizowanym w ramach celów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Swoim zasięgiem sięga dalej niż sojusz, ponieważ buduje wspó...

Rozwój kresowego pogranicza etnicznego
Adam Mickiewicz zbierał i gromadził wiadomości o życiu narodu ukraińskiego i jego poetyckiego dorobku z baśni i legend ludowych. Podczas pobytu w Odessie Mickiewicz częst...

Dlaczego polityka jest ważna?
Polityka ma ogromne znaczenie dla całego świata, jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które określają, jak państwa mogą się rozwijać w wzajemnych korzyściach, a jak mo...

Prawa człowieka w Egipcie
W Egipcie, tak jak i w każdym kraju na świecie obywatele mają zagwarantowane prawa człowieka. Ale niestety jest to tylko czysto teoretyczne chronienie ich godności oraz p...

Opinia społeczna
Opinia publiczna jest poglądem obywateli oraz ich reakcją na dane zagrania oraz postępowania polityczne, a także społeczne. Każdy obywatel ma prawo publicznie wygłosić sw...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: